MGBKH101 Kunst og handverk 1, emne 1

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Kunst og handverk 1 emne 1 gir ei innføring i kunst, design og arkitektur. Studenten skal få erfaring med varierte arbeidsmetodar og ulike slags medium knytt til begynnaropplæring i gjeldande læreplan for 1.-7. trinn i grunnskulen. Emnet vektlegg arbeid med handverk, materiale, verktøy og teknikkar. Leik, ferdigheitstrening og utforsking står sentralt. Materiale, farger, former og digitale uttrykk tilarbeidast med metodar og verktøy tilpassa 1.--7. trinn. Fagdidaktikk og profesjonspraksis er ein integrert del av studiet. Den førebur studenten på yrke med praktiske øvingar relatert til faget sine vitskaplege perspektiv og metodar. Eigne erfaringar og kunnskap i faget skal utvikle studentane til gode rettleiarar for elevane i deira skapande prosessar og gi kunnskap i lærings- og støttestrategiar som fremmer eleven si faglege utvikling.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Kunnskapar Kandidaten

 • har grunnleggjande kunnskap om relevante materialer, teknikkar, verktøy og estetiske verkemiddel
 • har grunnleggjande kunnskap om mangfaldet i lokal, nasjonal og global kunst- og formkultur
 • har grunnleggjande kunnskap om barn og unge sine to- og tredimensjonale ytringsformer med tilhøyrande teoriar om estetiske læringsprosessar, oppleving, leik og kreativitet
 • har kunnskap om korleis faget sin eigenart kan integreras i begynneropplæringa
 • har kunnskap om gjeldande regler om opphavsrett, personvern og kjeldekritikk også ved bruk av bilde og andre visuelle ressursar

Ferdigheiter Kandidaten

 • kan i eigne skapande prosessar bruke skisser som metode/ verktøy i arbeid med utprøvingar, idear, idear, dokumentasjon og vurdering
 • kan formidle mangfaldet i lokal, nasjonal og global kunst- og formkultur på varierte måtar
 • kan bruke og vedlikehalde relevante verktøy, apparat og maskiner og ta ansvar for arbeidsmiljø og sikkerheit på verkstadane (HMS-rutinar)
 • kan bruke teikning både som språkform og som verktøy i skissearbeid, konseptutvikling og arbeidsteikningar i gitt målestokk
 • kan bruke faget sin eigenart i forhold til dei fem grunnleggande ferdigheitene i planlegginga av undervisninga

Generell kompetanse Kandidaten

 • forstår korleis skapande arbeid med materialer utfordrar sansar, engasjerer følelsar, krev konsentrasjon og aktiviserer kroppen
 • har innsikt i korleis val av material, arbeidsformer og tema bidreg til gjenbruk, vedlikehald og omtanke for miljøet
 • kan utnytte elevmangfaldet som utgangspunkt for tilpassa opplæring

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Førelesingar
 • Workshop
 • Seminar
 • Fagdagar
 • Prosjektarbeid (ein-faglege og fleir-faglege)
 • Praktisk arbeid i verkstadane , individuelt og i grupper
 • Munnlege og skriftlege oppgåver
 • Ekskursjonar/ studietur

Arbeidskrav

 • Obligatoriske frammøte til undervisning (80 %)
 • Eitt munnleg framlegg i gruppe
 • Ei skriftleg oppgåve.

Semesterplanen vil gi nærare retningslinjer for arbeidskrava. Arbeidskrava må være gjennomført til fastsette fristar og godkjend før ein kan avlegge eksamen. Studenten betalar materialpengar (sum framgår i semesterplanen)

Vurderingsform

Vurderingsmappe.

Ei mappe som inneheld både skriftlege og praktiske arbeid. Det praktiske arbeidet skal stillast ut saman med dokumentasjon og refleksjon.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel