Hopp til innhald

MGBMH401 Mat og helse 2, emne 2 - Helsefremmende kosthold og forskningsarbeid

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Mat og helse 2 emne 2 er et emne i grunnskolelærerutdanningen 1-7 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet vektlegger helsefremmende kostholdsarbeid og FoU-oppgave. FoU-oppgaven er et samarbeid med pedagogikk og elevkunnskap. Ved utenlandsopphold i 6. semester kan Mat og helse 2 emne 1 og 2 erstattes med tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner. Emnene må være godkjent før utreise.

I dette emnet skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om kosthold og helse. Videre skal studentene fokusere på profesjonsrettet forskning- og utviklingsarbeid i mat og helse som skal gi rom for fordypning i et begrenset tema.

Emnet er samlingsbasert og består av tre fysiske samlinger, hver på tre dager.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og sosial ulikhet i helse
 • har kunnskap om sentrale utfordringer i barn og unges kosthold, både nasjonalt og globalt
 • har kunnskap om påvirkningsfaktorer for helsefremmende kostholdstiltak i skolen
 • har kunnskap om hvordan ny viten omdannes til nasjonale kostanbefalinger
 • har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsetikk
 • har kunnskap om relevante metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i mat og helse

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk vurdere påstander om kosthold og helse i ulike medier opp mot forskningsbasert kunnskap
 • kan gjøre reflekterte matvarevalg i tråd med kostholdsrådene
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere begynneropplæring om kosthold og helse som inkluderer grunnleggende ferdigheter og ulike elevers behov
 • kan anvende metoder i forsknings- og utviklingsprosjekt relevant for egen lærerkompetanse og undervisning i mat og helse
 • kan planlegge, gjennomføre og rapportere forsknings- og utviklingsprosjekt relevant for opplæring i mat og helse og helsefremmende kosthold i skolen
 • kan skrive en akademisk tekst med korrekt kildehåndtering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til utvikling og gjennomføring av helsefremmende kostholdsarbeid i skolen
 • kan innhente, vurdere og bruke relevant fag- og forskningslitteratur

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBMH101/MGBMH101A Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

MGBMH201/MGBMH201A Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, kjøkkenøkter, oppgaveskriving, fremlegging av oppgave, individuelt arbeid og veiledning individuelt og i grupper.

Materialkostnader og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle obligatoriske læringsaktiviteter være godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten på alle samlinger, som inneholder øvinger, drøftinger, presentasjoner og arbeid i grupper. Det er krav til 80 % oppmøte/deltagelse.

1) Studenten skal arbeide med reflekterte matvarevalg og sammenhenger mellom kosthold og helse, og formidle resultatet av arbeidet. Dette er forankret i følgende læringsutbytter, der studenten:

 • kan kritisk vurdere påstander om kosthold og helse i ulike medier opp mot forskningsbasert kunnskap
 • kan gjøre reflekterte matvarevalg i tråd med kostholdsrådene

2) Studentene skal legge fram utkast til FoU-oppgave knyttet til fagovergripende tema for medstudenter og faglærer. Dette er forankret i flere læringsutbytter, blant annet at studenten:

 • har kunnskap om relevante metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i mat og helse
 • kan planlegge, gjennomføre og rapportere forsknings- og utviklingsprosjekt relevant for opplæring i mat og helse og helsefremmende kosthold i skolen
 • kan innhente, vurdere og bruke relevant fag og forskningslitteratur

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk læringsaktivitet må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Del 1: Muntlig eksamen, 20 minutter. Teller 50 % av endelig karakter. Studenten trekker tema for eksamensoppgave en dag før muntlig eksamen starter.

Del 2: FoU-oppgave. Teller 50 % av endelig karakter. Ved ikke bestått, kan oppgaven leveres på nytt i redigert form påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Del 1, muntlig eksamen: Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsestiden. Egenprodusert materiale fra forberedelsestiden i form av PowerPoint, film, lydfil og tilhørende notater kan tas med til eksamen.
 • Del 2, FoU-oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler