MGBPE401 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 4 - Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studenten videreutvikle et analytisk, nyskapende og kritisk perspektiv på arbeidet i skolen og på egen praksis i lys av pedagogiske, etiske og vitenskapsteoretiske grunnlagsproblem. Studenten skal utvikle bred innsikt i opplæringen på trinn 1-7, basert på nyere forskning.

Emnet er det siste av fire emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng i faget Pedagogikk og elevkunnskap.  Emnet er plassert i 9. semester. 

Emnet har som mål å styrke kandidatens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse om den profesjonelle læreren som analytisk, kritisk og autonom yrkesutøver.

Tema som blir vektlagt i dette emnet er:

 • Etikk i lærerprofesjonen
 • Pedagogiske danningsprosesser
 • Vitenskapsteori
 • Pedagogisk grunnsyn
 • Pedagogikk som praktisk og teoretisk fag

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om elevens danning i et pluralistisk samfunn
 • har inngående kunnskap om skolens verdigrunnlag
 • kjenner godt til etiske teorier, prinsipper og verdier som kommer til anvendelse innenfor profesjonsetikken
 • har avanserte kunnskaper om ulike pedagogiske grunnsyn og ulike vitenskapsteoretiske ståsted.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag i planlegging og gjennomføring av undervisning
 • kan anvende etisk teori og fagkunnskaper til å identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål
 • kan legge til rette for samhandling i klasser og grupper på trinn 1-7 og i ettertid kritisk analysere aktiviteten

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir
 • kan med utgangspunkt i forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap i pedagogikk, gjennomføre og formidle eget forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipper og forskningsetiske standarder 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBPE101 og MGBPE201

Undervisnings- og læringsformer

Det blir lagt vekt på studentaktive arbeidsformer og utforskende virksomhet i samspill mellom teori og praksis. Undervisningen vil variere mellom forelesninger, seminarer, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Særlig vektlegges aktive læringsprosesser i møte med digitale verktøy. 

Arbeidskrav

 • Godkjent deltakelse i obligatoriske læringsaktiviteter
 • En digital mappe bestående av minst 3  elementer med relevans for studentens fremtidige profesjonsutøvelse. Innholdet i mappen skal ta utgangspunkt i temaene som er vektlagt i emnet og minst ett element skal være skriftlig og koblet til arbeidet med masteroppgaven.  Mappeelementene  danner grunnlag for studentens utvikling av en digital  presentasjonsmappe 

Et av de obligatoriske arbeidskravene i emnet skal knyttes til fagovergripende tema slik de står beskrevet i studieprogramplanen.

Retningslinjer for de ulike arbeidskravene blir gitt ved semesterstart.

Arbeidskrav må være fullført til fastsatte frister og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Muntlig presentasjon av en digital presentasjonsmappe.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler