Hopp til innhald

NABP1003 Danning og akademisk håndverk - Sjømannskap

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

"Danning og akademisk håndverk - Sjømannskap" er et innføringsemne i det kunnskapsmessige og etiske grunnlaget for all utdanning ved Høgskulen på Vestlandet. Det er også studentens første møte med det faglege, sosiale og kulturelle fellesskap på høgskolen.

Emnet inneholder perspektiver og teorier som øker forståelsen av

 • globaliseringa i samtida,
 • bærekraft
 • vårt felles globale ansvar for
  • de som lever i dag
  • de som kjem etter oss.

Emnet:

 • bidrar til å stimulere studenten til å
  • være aktiv og nysgjerrig
  • ta ansvar for eiga læring
  • utvikle evna til nyskaping
 • gir grunnlag for å mestre sammensatte og uventede utfordringer.
 • vil utvikle studentene sin kunnskap om den maritime profesjonen og det maritime faget si forståing av og refleksjon over kunnskap og etikk.

Akademisk handverk

Vitenskapelig arbeid består av både abstrakt tenking og praktisk akademisk handverk. Ved å øve på handverket vert studenter kjent med hvordan vitenskapelig kunnskap bygges og forbedres. Informasjonskompetanse og skriving av tekster utgjør deler av dette handverket, og emnet gir grunnleggende opplæring i slike ferdigheter som å:

 • vurdere og dokumenter informasjonskjelder,
 • utvide og utdjupe kunnskap,
 • skriver akademiske tekster

Dannelse:

 • vil si å bli et dugelig menneske som bidrar til at en selv og andre får gode liv.
 • refererer til den personlige utviklinga som skjer når en tilegner seg avanserte kunnskaper i et miljø prega av refleksjon og høge etiske standarder.
 • innebærer å forstå si eiga historia og samtid.
 • innebærer å utvikle kunnskaper, holdninger og adferd som hjelper mennesket å leva på et meiningsfullt vis med seg selv og sammen med andre.
 • er alt det som bidrar til at det siviliserte, bærekraftige og frie samfunnet eksisterer.

Sjømannskap

Danning og sjømannskap er tett knytt i hop og er grunnlaget for at et skip seiler trygt, effektivt og bærekraftig. En god sjømann må

 • forstå skipet i relasjon til alle delene av omgivelsene.
 • unngå skader på
  • mannskap
  • skip og last
  • omgivelser
 • kunne samarbeide på skipet, med andre skip og med land
 • kunne forstå og løyse interpersonlige konflikter
 • gå godt overens med andre og bidra til at hele mannskapet trives.

Bærekraft

Omgrepet bærekraft refererer til at et system held seg selv ved like over tid. I dag er verda et globalt økologisk, økonomisk og sosio-kulturelt system som ikke er bærekraftig fordi vi bruker og ødelegger langt større og flere ressurser enn tilfanget av nye. For å bli bærekraftig må verdssamfunnet løyse store økologiske, økonomiske og sosio-kulturelle utfordringer. De konkrete utfordringene finner en i FN sine 17 bærekraftsmål. Mange av oppgavene innebærer å arbeide for å endre slik mennesker lever, mens andre oppgaver handler om å bevare slikt som naturmangfold, villmark, reint vann osb. Bærekraft omfatter således både et bevaringsperspektiv og et ønske om nyskaping og utvikling.

Emnet går i det første semesteret av studiet og skjer i samspill med studenter og faglig og administrativt tilsatte. Innføringsemnet har en felles del som utgjør 5 studiepoeng og en spesifikk nautikkdel på 5 studiepoeng som sammen utgjør en integrert enhet.

Innholdet i emnet er: etikk, vitskapsteori, vitenskapelige metoder, bærekraft, akademisk skriving, informasjonskompetanse, kjeldebruk, kommunikasjon, samarbeid og profesjonshistorie.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten

 • kjenner til hovedlinjene i diskusjonen om bærekraftig utvikling i det globale samfunnet generelt og det maritime området spesielt.
 • har kunnskap om vitenskapelige arbeidsmetoder og forskningsbasert kunnskap
 • har kunnskap om relevansen av profesjonell kompetanse og om perspektiv på forholdet mellom teori og praksis i eigen profesjon
 • har kunnskap om forholdet mellom profesjonell kompetanse, arbeidsliv og samfunn i samtid og fortid
 • har kunnskap om kommunikasjon og samarbeid generelt, med særlig fokus på kommunikasjon og samarbeid ombord på skip, mellom skip og mellom skip og land.

Ferdigheter

Kandidaten kan reflektere over sentrale problemstillinger innen vitenskapene generelt og det maritime fagområdetspesielt. Dette inkluderer:

 • kan identifisere og reflektere over sentrale kunnskapsmessige problemstillinger og dilemma knyttet til spørsmål om hva kunnskap er, styrker og svakheter ved alle kunnskaps-påstander, grensene mellom vitenskap og andre former for kunnskap mm.
 • kan identifisere og reflektere over sentrale etiske problemstillinger og dilemma
 • kan finne, vurdere og bruke ulike kunnskapskjelder og digitale verktøy i eiga kunnskapsbygging
 • kan utvikle, revidere og ferdigstille en faglig tekst som tilfredsstiller de akademiske krava

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltaker i ei gruppe
 • kan formidle sentralt fagstoff og diskusjoner om bærekraft og være kritisk til eget fagområde og til vitenskapene generelt

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Flere ulike læringsformer brukes, inklusive seminar, studentaktivitet, forelesninger og aktiviteter som fremmer refleksjon og gruppetilhørighet.

Digitale ressurser vil være tilgjengelige i Canvas.

Det blir gitt rettleiing.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen i emnet:

 1. Individuelt refleksjonsnotat knyttet til bærekraftsmålene og til eigen profesjon i det maritime fagområdet
 2. Digitalt kurs i informasjonskompetanse for å kunne finne, vurdere og bruke ulike kunnskapskjelder og digitale verktøy i eiga kunnskapsbygging.
 3. Deltaking i gruppearbeid med rettleiing, som er knytt til å kunne formidle sentralt fagstoff, ha diskusjoner om bærekraft samt det å være kritisk til eget fagområde og til vitenskapene generelt

Vurderingsform

Skriftlig gruppeoppgave, lengde 1 500 ord +/- 10%

Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått

Ny eksamen: Ved ikke bestått må det leveres en helt ny skriftlig gruppeoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BARN110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BIO101 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BØA119 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ERG110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FYS110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • IDF100 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • LUPEKI101 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • LUPEM101 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • RAD110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SA597 - Danning og akademisk handverk - historie - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SAB110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SO110 - Danning og akademisk handverk - sosiologi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKB110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKDB110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKDES110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKDF110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKDH110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKF110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKH110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKS110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • VPD110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • VPL110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SOS110 - Danning og akademisk handverk - Sosiologi - Reduksjon: 5 studiepoeng