Hopp til innhald

RE6-1000 Reiselivskunnskap

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene få kunnskap og en grunnleggende forståelse for ulike sentrale deler av reiselivsnæringen. Reiseliv er et stadig voksende samfunnsfenomen og som næringsfelt er reiselivet sammensatt og kontinuerlig i utvikling. Studentene skal få en forståelse for reiselivshistorie og reiselivsnæringen i dag. Videre skal studentene mellom annet lære om formål med reisen og markedet, om det helhetlige reiselivsproduktet, ulike reisemønster, aktørene i reiselivsnæringen og bærekraftig/ansvarlig reiseliv.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om begrep og teorier knytt til:

- reiselivet sin historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

- sentrale begrep og definisjoner i reiselivet

- reiselivet som samfunnsfenomen og som næringsfelt

- utviklingstrekk og trender i reiselivet

- hvordan det helhetlige reiselivsproduktet er satt sammen

- ulike formål med reisen og markedet

- reiseliv, bærekraft og miljø

Ferdigheter:

Ved fullført emne kan kandidaten anvende ulike faglige perspektiv og teoretiske tilnærminger for å:

- formidle og drøfte relevant teori, modeller og analyser både skriftlig og muntlig

- anvende reiselivsfaglig kunnskap og relevant resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

Ved fullført emne kan kandidaten:

- formidle grunnleggende fagstoff og relevant forskning og finne relevante problemstillinger innen reiselivet

Krav til forkunnskaper

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, seminar, ekskursjon og gjesteforelesing.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil tre arbeidskrav. Arbeidskrav må være bestått for å gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Bokstavkarakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • RE6-104 - Reiselivskunnskap - Reduksjon: 5,5 studiepoeng