Hopp til innhald

SOS110 Danning og akademisk handverk - Sosiologi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet skal utvikle studentane sin kunnskap om ulike profesjonar og fag si forståing av og refleksjon over kunnskap og etikk. Dette vert sett i høve til utdanning og berekraft for å fremje perspektiv og teoriar som aukar forståinga av globaliseringa i samtida og gir grunnlag for å meistre samansette uføresette utfordringar. Emnet bidreg til å stimulere studenten til å vere aktiv og nysgjerrig, til å ta ansvar for eiga læring og til å utvikle evna til nyskaping.

Danning seier noko om korleis personlegdom, oppførsel og moral til eit menneske formast i eit samfunn. Menneskets evne til å forma seg og la seg forma med utgangspunkt i kunnskap, haldningar og åtferd hjelper mennesket å leva på ein meiningsfull måte i og med verda. Danning er det som tillèt det siviliserte, berekraftige og frie samfunnet å eksistere og gjer det mogleg å takle den historiske situasjonen.

Utdanning byggjer menneske og samfunn. Utdanning er mennesket si tileigning av kunnskap, ferdigheiter og evner, ein viktig del av danninga som set mennesket i stand til å delta i eit samfunn i endring. Berekraft-omgrepet omfattar eit bevaringsperspektiv, men har også i seg ønskje om nyskaping og utvikling. Berekrafta står på tre likestilte pilarar: økologisk berekraft, økonomisk berekraft (til dette høyrer likeverd) og sosio-kulturell berekraft (inkludert global sosial rettferd).

Emnet går i det første semesteret av studiet og skjer i samspel med studentar og fagleg tilsette. Innføringsemnet har ein felles del som utgjer 5 studiepoeng og ein spesifikk utdanningsdel som tilvanleg på 5 studiepoeng. Fellesdelen og utdanningsdelen i emnet utgjer ei integrert eining i undervisninga.

Innhaldet i emnet er: etikk, vitskapsteori, vitskaplege metodar, berekraft, akademisk skriving,informasjonskompetanse, kjeldebruk, kommunikasjon, samarbeid og profesjonshistorie.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Kandidaten

 • kjenner til hovudlinjene i diskusjonen om berekraftig utvikling i det globale samfunnet
 • har kunnskap om vitskaplege arbeidsmetodar og forskingsbasert kunnskap
 • har kunnskap om relevansen av profesjonell kompetanse og om forholdet mellom teori og praksis i eigen profesjon eller i eige fagområde
 • har kunnskap om forholdet mellom profesjonell kompetanse, arbeidsliv og samfunn i samtid og fortid
 • har kunnskap om kommunikasjon og samarbeid
 • har kunnskap om etikk

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan reflektere over sentrale problemstillingar innanfor eige fagområde og innanfor vitskapane generelt
 • kan identifisere og reflektere over sentrale etiske problemstillingar og dilemma
 • kan finne, vurdere og bruke ulike kunnskapskjelder og digitale verktøy i eiga kunnskapsbygging
 • kan utvikle, revidere og ferdigstille ein fagleg tekst som tilfredsstiller dei akademiske krava

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver som strekker seg over tid, både åleine og som deltakar i ei gruppe
 • kan formidle sentralt fagstoff og diskusjonar om berekraft og vere kritisk til eige fagområde og til vitskapane generelt

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vert nytta studentaktive læringsformer og ein omvendt klasserompedagogikk med digitale ressursar i emnet i Canvas.

Undervisnings- og læringsformene vil variere mellom ressursforelesningar og aktivitetar som fremjar refleksjon og gruppetilhøyrsle. Studentane får rettleiing.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjende før studenten får framstille seg til eksamen i emnet:

 1. Individuelt refleksjonsnotat knytt til berekraftsmåla og/eller eigen profesjon eller eige fagområde.
 2. Digitalt kurs i informasjonskompetanse for å kunne finne, vurdere og bruke ulike kunnskapskjelder og digitale verktøy i eiga kunnskapsbygging.
 3. Deltaking i gruppearbeid med rettleiing knytt til å kunne formidle sentralt fagstoff, diskusjonar om berekraft samt refleksjonar omkring eige fagområde og til vitskapane generelt.

Vurderingsform

Skriftleg gruppebasert oppgåve.

Omfang: 2000 ord pluss/minus 10%.

Karakterskala: Bestått/Ikkje bestått.

Dersom oppgåva ikkje er bestått, er det mogeleg å levere omarbeidd versjon seinast ved utgangen av påfølgjande semester.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BØA119 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SO110 - Danning og akademisk handverk - sosiologi - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • NABP1003 - Danning og akademisk handverk - Sjømannskap - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BARN110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BIO101 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ERG110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FYS110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • IDF100 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • LUPEKI101 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • LUPEM101 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • RAD110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SAB110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKB110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKDB110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKDES110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKDF110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKDH110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKF110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKS110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SYKH110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • VPD110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • VPL110 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SA597 - Danning og akademisk handverk - historie - Reduksjon: 10 studiepoeng