BØA115 Statistikk for økonomer

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

 • Emnet skal gi det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet, spesielt for emnet Samfunnsvitenskapelig metode. Det er et sentralt mål at emnet skal gi analytisk innsikt samt at det legges vekt på å vise anvendelser av statistisk metode innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til økonomisk-administrativt fagområde.

Innhold

 • Presentasjon og tolkning av statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder.
 • Grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet mv.
 • Sannsynlighetsfordelinger. Beregning av forventning og varians til en stokastisk variabel, og til lineærkombinasjoner av stokastiske variable.
 • Simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians
 • Sannsynlighetsmodeller. Diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poissonfordeling, Normalfordeling/ Normaltilnærming og t-fordeling mm.
 • Estimering av ukjente parametre, både punktestimering og intervallestimering
 • Hypotesetesting i målemodell og binomisk modell. Vurdering av ulike testmetoder. Tolkning av signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke.
 • Analyse av samvariasjon mellom to stokastiske variable, både ved regresjons-analyse og ved tolkning av korrelasjonskoeffisienten, og ved estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten.
 • Analyse av forskjeller mellom to grupper, inkludert hypotesetesting.
 • Kjikvadrattester (modelltesting og test av uavhengighet)
 • Bruk av statistisk programvare, såsom Excel, til behandling av data og utførelse av kvantitative analyser

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • kjenner til grunnleggende metoder for datainnsamling samt begrepene populasjon og utvalg. Kjenner til konsekvensene av disse valg for inferensen
 • har kunnskap om sannsynlighetsregning, kombinatorikk og anvendelser av dette. Herunder også betingede og ubetingede sannsynligheter samt avhengige og uavhengige hendelser.
 • vet hva tilfeldige variabler, forventning og varians er. Kan tolke beskrivende statistikk.
 • forstår begreper korrelasjon og kausalitet
 • kjenner til ulike sannsynlighetsfordelinger
 • vet hva sentralgrenseteoremet er og hvilken betydning det har.
 • kan tolke et hypotesetest og et konfidensintervall
 • kan tolke resultater fra en regresjonsanalyse

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan bruke grunnleggende parametriske og ikke-parametriske metoder for å analysere og beskrive data.
 • kan bruke sannsynlighetsregning.
 • kan beregne simultansannsynligheter og kovarians.
 • kan lage ulike typer konfidensintervall for ulike typer data.
 • kan gjennomføre hypotesetester på ulike typer data.
 • kan gjennomføre enkel lineær regresjon, gjennomføre hypotesetest samt regne ut prediksjonsintervaller.
 • kan utføre enkle analyseoppdrag i statistisk programvare, slik som i Excel

Generell kompetanse:

 • forstår parametrisk og ikke-parametrisk statistikk
 • forstår betydningen av inferens, korrelasjon og kausalitet
 • kan lese vitenskapelige artikler, der grunnleggende statistikk benyttes som metode
 • forstår sterke og svake sider ved statiske analyser
 • kan bruke kunnskapen fra emnet som grunnlag for andre fag i studiet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode forkunnskaper i matematikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvelser, arbeidskrav (obligatoriske innleveringer)

Arbeidskrav

Inntil 10 obligatoriske innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges. Disse kan også omfatte lab-øvelser med dataverktøy for statistikk.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digital eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Formelsamling og statiske tabeller er vedlagt eksamensoppgavene.

Alle kalkulatormodeller er tillatt, med følgende unntak

- kalkulatoren skal ikke ha mulighet for mottak/sending

- kalkulatoren skal ikke kunne behandle symbolske matematiske uttrykk

- kalkulatoren kan ikke kobles til strømnettet

- kalkulatoren må ikke lage støyhttps://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

https://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • SA097 (1) - Grunnleggende statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB1021 (1) - Grunnleggende statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB021 (1) - Grunnleggende statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • RE057 (1) - Statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • RE057 (2) - Statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • RE057 (5) - Statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ING1013 (1) - Statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB1008 (1) - Statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2050 (1) - Statistikk og økonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2053 (1) - Statistikk og økonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB2015 (1) - Metode for Nautikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ME6-200 (1) - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • ME6-200 (2) - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • ME6-1003 (1) - Statistikk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ME6-1001 (1) - Statistikk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • LOØMA2 (1) - Statistikk I - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB1114 (1) - Statistikk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØMO003 (1) - Statistikk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng