BØA204 Investering og finansiering

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Formålet med emnet er å gi studentene innsikt i problemstillinger og metoder knyttet til bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger. Kurset beskriver hvordan relevante kontantstrømmer til investeringsprosjekter og lån settes opp og verdsettes på en konsistent måte. Analyse av prosjektusikkerhet og risiko er et sentralt tema. Kurset skal også utvikle studentenes ferdigheter i bruk av regneark med fokus på økonomiske modeller og analyser.

Innhold

 • budsjettering av beslutningsrelevante kontantstrømmer
 • diskontering og renteregning
 • lønnsomhetskalkyler av investeringsprosjekter
 • skatt og prisstigning sin innvirkning på kontantstrøm og avkastningskrav
 • kostnadskalkyler av finansieringsalternativer: finansieringskilder, lånekostnad og låneformer
 • håndtering av prosjektusikkerhet
 • risikovurdering, porteføljeteori, kapitalverdimodellen
 • strukturering av økonomiske modeller i regneark
 • økonomiske analyser og rapportering ved hjelp av Excel

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten • forstå sentrale begreper knyttet til investerings- og finansieringsbeslutninger

• forstå grunnlaget for tidsverdien av penger

• forstå grunnlaget for å vurdere risiko i investeringsprosjekter og porteføljer

• ha en overordnet forståelse av verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekter

Ferdigheter:

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten kunne:

• budsjettere relevant kontanstrøm til investerings- og finansieringsprosjekter

• gjennomføre lønnsomhetskalkyler basert på netto nåverdi under hensyn til inflasjon, gjeldsfinansiering og risiko med tilhørende avkastningskrav

• beregne internrente

• anvende ulike metoder for å kalkulere lønnsomhet til investeringsprosjekter og økonomisk levetid til driftsmidler

• beregne effektiv rente av lån og sette pris på obligasjoner

• analysere prosjektrisiko og porteføljerisiko • fremskaffe risikojusterte avkastningskrav for å estimere alternativkostnaden til kapital • anvende kapitalverdimodellen til å beregne risikopremie og risikojustert avkastningskrav (kapitalkostnad)

• analysere risikoen i investeringsprosjekter når totalrisikoen er relevant

• strukturere økonomiske modeller i Excel regneark og bruke Excel til økonomiske analyser og rapportering

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten

• kunne reflektere kritisk over sentrale problemstillinger og forutsetninger knyttet til investerings- og finansieringsprosjekter

• forstå hvilken innvirkning investeringer og låneopptak har på finansregnskapets balanse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BØA113 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap, BØA111 Matematikk, BØA114 Digitalisering og arbeidsmetoder for økonomer, BØA115 Statistikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og selvstendig arbeid med øvingsoppgaver, inklusive bruk av både kalkulator og Excel regneark på PC.

Arbeidskrav

2-4 innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatormodeller er tillatt, unntatt kalkulator som kan utføre symbolsk manipulasjon.

Jf også https://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRL102 (1) - Utvikling og drift av en reiselivsbedrift II - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • NAB3007 (1) - Økonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ING2040 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • INGB3008 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ING2004 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB2003FORØK (1) - Investering og finansiering - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB004FOREØK (1) - Investering og finansiering - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA007 (1) - Finansiering og investering - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB015 (1) - Bedriftsøkonomisk analyse II - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA069 (1) - Bedriftsøkonomisk analyse II - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB2015 (1) - Bedriftsøkonomi II - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2003 (1) - Bedriftsøkonomi II - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØ6-1013 (1) - Investering og finansiering - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBO015 (1) - Investering og finans - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2104 (1) - Investering og finansiering - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBO017 (1) - Investering og finansiering - Reduksjon: 7,5 studiepoeng