BØA205 Økonomistyring

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Kurset skal gi innsikt i bruk av ulike modeller for kalkyle, driftsregnskap og budsjettering i økonomistyringen. Kurset skal videre utvikle evnen til å identifisere relevante inntekter og kostnader som grunnlag for bedriftsøkonomiske beslutninger.

 • Inntekts- og kostnadskontroll
 • Modellar for driftsrekneskapet,
 • Bruk av normal- og standardkost
 • Kostnadsfordeling
 • Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
 • Alternativ til tradisjonell kostnadsanalyse, inkludert aktivitetsbasert kalkulasjon
 • Budsjettering.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten:

 • kan gjere greie for ulike prinsipp for kostnadsfordeling og produktkalkulasjon.
 • kjenner til budsjettet som styringsverktøy samt gjere greie for korleis budsjettprosessar blir organisert og gjennomført.
 • har tileigna seg god forståing for kostnadsomgrepet og ha god forståing for variabiliteten på kostnader.

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan utarbeide for- og etterkalkylar etter sjølvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjar, samt kalkylar basert på aktivitetsbasert kalkulasjon.
 • kan utføre kostnads-, resultat- og volumanalysar.
 • kan utføre tradisjonell kalkulasjon etter normalkostmetoden og standardkostmetoden, samt  aktivitetskorrigere verksemda sitt budsjett medrekna fleksibel budsjett.
 • kan gjere avviksanalyse, identifisere og forklare årsaker til avvik og kunne føreslå iverksettjing av tiltak.
 • kan identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kunne løyse ulike beslutningsproblem.
 • kan gjere enkle analysar av optimale produktval i situasjonar med avgrensa ressurstilgang.
 • kan fordele kostnader frå art via kostnadsstad/aktivitet til kalkyleobjekt
 • kan setje opp budsjett (resultatbudsjett, likviditetsbudsjett og balansebudsjett) basert på verksemda sine planar og aktivitet i perioden, samt sjå samanhengen mellom bedriften sine ulike delbudsjett.

Generell Kompetanse

Studenten 

 • kan framskaffe og bruke interne styringsdata til å leie eit føretak.
 • har oversikt over tradisjonelle og moderne driftsrekneskapsmodellar og kunne drøfte vurderingsproblem i tilknyting til desse modellane.
 • kan drøfte dei grunnleggande føresetnadene for og svakheitene med den aktivitetsbaserte kalkulasjonsmetoden.
 • kan drøfte føremålet med budsjettering og sjå budsjettet som verktøy for planlegging.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådde forkunnskapar: Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveseminar

Arbeidskrav

To skriftlege arbeidskrav som skal løysast individuelt eller i gruppe.

Godkjent arbeidskrav er alltid gyldig.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Karakterskala A-F, der F tilsvarar ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Kalkulatorhttps://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

https://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ØKB002FOREØK (1) - Driftregnskap og budsjettering - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB2003 (1) - Bedriftsøkonomi II - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2015 (1) - Bedriftsøkonomi II - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA069 (1) - Bedriftsøkonomisk analyse II - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB2001FORØK (1) - Driftregnskap og budsjettering - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA012 (1) - Kostnadsregnskap - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB015 (1) - Bedriftsøkonomisk analyse II - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA051 (1) - Kostnadsregnskap - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØBO016 (1) - Økonomistyring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØ6-1003 (1) - Økonomistyring i bedrifter - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBO012 (1) - Driftsregnskap og budsjettering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØBO014 (1) - Beslutningsanalyse - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ØKB2101 (1) - Økonomistyring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng