BYG104 Bygningsfysikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Bygningsfysikk er læren om de prosessene som påvirker en bygning som følge av indre og ytre klimapåkjenninger.

Emnet vil gi en grunnleggende innføring i klimapåkjenninger i form av varmetransport, lufttransport, fukttransport og stråling. Videre gis et grunnlag for prosjektering, oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre og miljøvennlige bygninger med godt inneklima.

Innhold:

  • Konstruksjons- og byggdetaljløsninger
  • Varmetransport
  • Energikrav i byggteknisk forskrift
  • Simulering av inneklima og energibehov
  • Kriterier for lavenergi- og passivhus
  • Fukttransport og fuktsikkerhet
  • Stråling (radon, solstråling)
  • Inneklima
  • Ventilasjonsløsninger

Læringsutbytte

Kunnskaper: kjenne til grunnleggende bygningsfysiske sammenhenger og ha oversikt over relevante krav og kriterier i regelverket.

Ferdigheter: kunne dokumentere og utarbeide konstruksjonsløsninger som gir energieffektive, fuktsikre og inneklimavennlige bygninger .

Generell kompetanse: ha innsikt i en helhetlig prosjektering av energieffektive, fuktsikre og inneklimavennlige bygninger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingstimer.

Arbeidskrav

7 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Faglig overlapping

  • TOB011 (1) - Energieffektive bygninger - Reduksjon: 5 studiepoeng