BYG114 Anleggs og VA-teknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha en grunnleggende forståelse av anleggs- og produksjonsteknikk
 • Kjenne til planlegging og etablering av en byggeplass/anleggsområde
 • Ledningsmateriale og utstyr på ledningsnettet
 • Utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp
 • Lover og regler innenfor byggesaksdelen i Plan og bygningsloven

Ferdigheter

 • Ha et godt grunnlag for å delta i planlegging av anleggsarbeid, inkl valg av utstyr og bruk av metode
 • Beherske sentral terminologi innenfor anleggs- og produksjonsteknikk og VA-teknikk
 • Ha grunnleggende kunnskap om hva som er søknadspliktige tiltak og aktuell saksgang

Generell kompetanse

 • Etablere et godt kunnskapsnivå innenfor anleggs- og VA-teknikk
 • Kandidaten har kunnskap om søknadsprosedyrer og regelverk som må følges innenfor fagområdet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Gruppearbeid

Befaringer

Datakurs

Arbeidskrav

4 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Lovsamling

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG143 (1) - Infrastruktur 1 - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • TVB080 (1) - Anleggsteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng