DRA302 Muntlig fortelling

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i høstsemesteret. Emnet setter fokus på ulike fortellersjangrer som: fantasifortellinger, tradisjonsfortellinger og personlige fortellinger. Studentene har 4 dager praksis i muntlig fortelling på en skole eller en utvalgt samfunnsarena.

Praktisk arbeid med ulike fortellersjangrer står sentralt. Det settes fokus på muntlig formidling, bruk av ulike fortellerteknikker og fortelleruttrykk. I studiet inngår også egentrening,

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om:

 • Muntlig fortelling som kunstfag
 • Muntlige fortellertradisjoner
 • Muntlig fortelling som arbeidsmåte i formidling til barn og voksne
 • Stemmebruk
 • Kroppsbruk

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten:

 • Fortelle jeg-fortellinger, fantasifortellinger og tradisjonsfortellinger
 • Bruke ulike fortellerteknikker og uttrykksformer
 • Formidle på en levende måte, med bevisste bruk av kropp og stemme

Generell kompetanse

Ved fullført emne er kandidaten i stand til å:

 • Utvikle og fremføre muntlig fortelling for en valgt målgruppe
 • Kunne lede og inspirere ulike grupper i det å fortelle

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Praktisk arbeid, formidling, veiledning, instruksjon, egentrening, gruppearbeid, prosjektarbeid, forelesninger, praksis og oppgaveskriving.

Arbeidskrav

 • Studentene skal skrive en refleksjonoppgave over muntlig fortelling sin posisjon i sin samtid.  
 • Det vil være krav om frammøte knyttet til noen av de obligatoriske læringsaktivitetene.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Praktisk eksamen (muntlig, framføring) i gruppe. Etter praktisk eksamen følger en individuell muntlig eksamen.

Eksamen går over en uke. Oppgaven utleveres første dag og eksamen avvikles siste dag i denne perioden. Det gis ikke veiledning i eksamensuken.

Det gis en samlet karakter i emnet. Det gis individuelle karakterer. 

Vurderingskriterier:

 • Oppbygging og helheten i fortellingen
 • Fortellermåte
 • Bruk av virkemidler som for eksempel, pauser, rytme, fokus, tempo og intensitet
 • Studentens evne til å kommunisere med publikum
 • Studentens fortellerevne
 • Studentens refleksjonsevne
 • Studentens evne til å trekke inn teori i den muntlige eksamen

Tid og sted opplyses på emnets sider på læringsplattformen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Utsatt/ny eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke scenografiske element.

Mer om hjelpemidler