MAS304 Marintekniske eksperimentelle metoder

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i bruk av eksperimentelle metoder som brukes for slepetanktesting av utvalgte modeller. Målet med emnet er å gi studentene nødvendig praktisk grunnlag og kunnskap om muligheter og begrensninger relatert til eksperimentelle metoder. De skal også lære å utføre relevante tester i slepetanken.

 • Introduksjon til eksperimentelle metoder innen hydrodynamikk og slepetanken i MarinLab.
 • Gjennomgang av skaleringsmetoder for hydrodynamiske eksperimenter, og repetisjon av teorien bak motstand og løft
 • Gjennomgang av forskjellige typer sensorer og instrumenter som brukes i labben.
 • Introduksjon til modellering av strømninger og bølger i slepetanken.
 • Introduksjon til tidsserie-analyse av måledata i Matlab.
 • Gjennomføring av lab-eksperimenter i smågrupper.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

 • Forklare grunnleggende begreper i emnet.
 • Kjenne til eksperimentelle metoder for måling av skipsmotstand, og løft for en foil
 • Kunnskap om forskjellige måleteknikker.
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til skalering og usikkerheten i eksperimentelt testing generelt.
 • God forståelse av hydrodynamiske fenomener.
 • Oversikt over forskjellige typer hydrodynamiske modelltester og deres bruk.

Ferdigheter

 • Lære å designe et modell på grunnlag av geometritegninger
 • Designe et eksperiment i slepetanken.
 • Kandidaten skal kunne avgjøre når et måleresultat er tilfredsstillende eller ikke, med hensyn til eksperimentets begrensninger.
 • Gjennomføre et eksperiment i slepetanken.
 • Prosessere og analysere tidsserie data fra gjennomført eksperiment.

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i gruppe og skrive en teknisk rapport

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

MAS116 Hydrodynamikk, MAS220 Grunnleggende fluidmekanikk

Programmets obligatoriske marintekniske fag

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, labøvinger - individuelt og i grupper med rapportskriving. Studentene får tilgang til MarinLab etter å ha vært gjennom en sikkerhetsgjennomgang. MATLAB bør være installert som hjelpemiddel for beregninger. 

Arbeidskrav

Læringsmappe som består av følgende deler:

To obligatoriske gruppeoppgaver. Hver gruppe består av 2 personer.

 • Skrive to rapporter som dokumenterer utførte eksperimenter og resultatene av disse
 • Innlevering av ukentlige timelister som dokumenter tidsforbruk og utførte oppgaver
 • Obligatorisk tilstedeværelse under gruppearbeid og presentasjoner

Vurderingsform

Mappevurdering.

Vurderingen baserer seg på følgende deler fra læringsmappen:

 • To rapporter som dokumenterer utførte labøvinger og resultatene av disse
 • Innlevering av ukentlige timelister som dokumenter tidsforbruk og utførte oppgaver

Etter en samlet vurdering av mappen gis en bokstavkarakter for gruppen, som kan justeres individuelt basert på dokumentert innsats/tidsforbruk.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Mappevurdering, alle hjelpemiddel er tillat. 

Mer om hjelpemidler