MAS304 Marintekniske eksperimentelle metoder

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i bruk av eksperimentelle metoder som brukes for hydrodynamisk testing av utvalgte modeller. Målet med emnet er å gi studentene nødvendig praktisk grunnlag og kunnskap om muligheter og begrensninger relatert til eksperimentelle metoder. De skal også lære å utføre relevante tester i slepetanken.

 • Introduksjon til eksperimentelle metoder innen hydrodynamikk og slepetanken, MarinLab.
 • Gjennomgang av skaleringsmetoder for hydrodynamiske eksperimenter, og repetisjon av teorien bak motstand og løft
 • Gjennomgang av forskjellige typer sensorer og instrumenter som brukes i labben.
 • Introduksjon til modellering av strømninger og bølger i slepetanken.
 • Introduksjon til tidsserie-analyse av måledata i Matlab.
 • Gjennomføring av lab-eksperimenter i smågrupper.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

 • Forklare grunnleggende begreper i emnet.
 • Kjenne til eksperimentelle metoder for måling av dynamiske bevegelser (seakeeping) og fluidinteraksjon med en undervannsturbin
 • Kunnskap om forskjellige måleteknikker.
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til skalering og usikkerheten i eksperimentelt testing generelt.
 • God forståelse av hydrodynamiske fenomener.
 • Oversikt over forskjellige typer hydrodynamiske modelltester og deres bruk.

Ferdigheter

 • Lære å designe et modell på grunnlag av geometritegninger
 • Designe et eksperiment i slepetanken.
 • Kandidaten skal kunne avgjøre når et måleresultat er tilfredsstillende eller ikke, med hensyn til eksperimentets begrensninger.
 • Gjennomføre et eksperiment i slepetanken.
 • Prosessere og analysere tidsserie data fra gjennomført eksperiment.

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i gruppe og skrive teknisk rapport

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

MAS116 Hydrodynamikk, MAS220 Grunnleggende fluidmekanikk

Programmets obligatoriske marintekniske fag

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, labøvinger - individuelt og i grupper med rapportskriving. Studentene får tilgang til MarinLab etter å ha vært gjennom en sikkerhetsgjennomgang. MATLAB bør være installert som hjelpemiddel for beregninger. 

Arbeidskrav

Obligatorisk tilstedeværelse under gruppearbeid og laboratorieøvinger

Vurderingsform

Mappe

 • To rapporter som dokumenterer utførte labøvinger og resultatene av disse

Etter en samlet vurdering gis en bokstavkarakter for gruppen.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Mappevurdering, alle hjelpemiddel er tillat. 

Mer om hjelpemidler