MAS305 CFD for ingeniører

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet gir en innføring i bruk av CFD (Computational Fluid Dynamics) programvare til beregning av utvalgte temaer innen ingeniørfag. Målet med emnet er å gi studentene nødvendig praktisk grunnlag og kunnskap om muligheter og begrensninger relatert til numeriske fluidberegninger. De skal også lære å utføre relevante simuleringer.

 • Introduksjon til CFD ved bruk av eksempler som er relatert til studieretningen
 • Repetisjon av grunnleggende fluiddynamikk
 • Numeriske beregningsmetoder og teori - muligheter og begrensninger ved bruk av forskjellig CFD programvare og numeriske metoder
 • Introduksjon til CFD programvarer
 • Introduksjon til mesh-generering

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

 • Forklare grunnleggende begreper i emnet.
 • Kjenne til forskjellige numeriske beregningsmetoder for beregning av fluid-struktur interaksjoner
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til beregningsmetodikken og benyttet programvare
 • God forståelse for når det er hensiktsmessig å bruke CFD programvare fremfor andre generelle eller dedikerte programvarer/metoder
 • Kjenne til balansen mellom tidseffektivitet og nøyaktighet

Ferdigheter

 • Bruke programvare for å importere/eksportere geometriske filer mellom relevante programvarer
 • Kandidaten kan avgjøre når et resultat er tilfredsstillende, også når det ikke er fysikalsk riktig med hensyn til programvarens begrensninger.
 • Kjøre enkle simuleringer i CFD programvare

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i gruppe og skrive en teknisk rapport

Krav til forkunnskapar

Studiets opptakskrav

Tilrådde forkunnskapar

MAS220 Grunnleggende fluidmekanikk, samt studieprogrammets obligatoriske fag

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvinger - individuelt og i grupper med rapportskriving.

Studentene får tilgang til CFD programvare på egen PC. MATLAB skal være installert som hjelpemiddel for beregninger. 

Arbeidskrav

To obligatoriske gruppeoppgaver

 • Skrive to rapporter som dokumenterer utførte beregninger og resultatene av disse
 • Obligatorisk tilstedeværelse under gruppearbeid og presentasjoner

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Skrive- og tegnesaker, kalkulator, teknisk formelsamling/tabeller. Generelt formelark for faget er vedlagt eksamen.

Alle kalkulatorer tillatt.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • MAS103 (1) - 3D-Modellering og CFD analyse - Reduksjon: 5 studiepoeng