MGBKØ201 Kroppsøving 1, emne 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet er ei innføring i det å vere lærar i kroppsøving på steg 1-7 i grunnskolen, og må sjåast i samanheng med emne 1.

Emnet skal sjåast i samanheng med Kroppsøving 1 emne 1. Sentralt står vidare utvikling av undervisningskompetanse i begynneropplæring knytt til variert bevegelseslæring og varierte kroppslege erfaringar. I tillegg til å kunne leggje til rette for aktuelle bevegelsesaktivitetar skal ein no i større grad kunne tilpassa undervisninga til den enkelte elev sine føresetnader, samt i større grad kunne vurdera elevenes læring og utvikling i kroppsøvingsfaget og kunne gje læringsfremjande tilbakemeldingar. Opplæringa skjer gjennom ei praktisk orientert fagdidaktisk tilnærming.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande temaa slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om tilpassa opplæring i regelverk og på bakgrunn av elevens vekst og utvikling
 • har kunnskap om kva som fremjar bevegelsesglede hos elevar på steg 1-7
 • har kunnskap om vurdering i kroppsøving på steg 1-7
 • har kritisk kunnskap om kroppen som uttrykk og symbol i samfunn, media og kultur.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan leggja til rette for læringsarbeid som fremjar glede i leik og varierte bevegelsesaktivitetar, på ulike arenaer og i nærmiljøet.
 • kan gjennomføra skapande undervising der bevegelseserfaring, glede og refleksjon er sentralt
 • kan vurdera elevens kroppslege læring og føresetnader som grunnlag for tilpassa opplæring og læringsfremjande tilbakemeldingar
 • kan vurdera elevens måloppnåing, planlegga og grunngje vurderingane og leggje til rette for elevens eigenvurdering
 • kan på fagets premissar inkludere dei grunnleggjande ferdigheitene i undervisinga
 • kan utvikla eigne ferdigheiter og kunnskapar innan leik, friluftsliv, dans, idrett og andre bevegelsesaktivitetar, og gjera seg nytta av dette i undervising i kroppsøving

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisera med elevar, føresette og kollegaer om kroppsøving
 • kan bidra til å sjå kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfagleg perspektiv

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studenten møter varierte og profesjonsretta arbeids- og læringsformer i emnet. Det vil være førelesingar, praktiske økter, eigenaktivitet og forpliktande samarbeid i ulike gruppestorleiker.

Arbeidskrav

 • 80 % frammøte; 100% på turar/ekskursjonar
 • Forberede og delta med presentasjon på fagseminar
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse: Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling på profesjonsdag. Det vil foreligge retningslinjer for arbeidet ved semesterstart.

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig så lenge studenten har eksamensrett.

Vurderingsform

Ein praktisk-metodisk eksamen der studenten skal planlegga, gjennomføra og deretter reflektera over eit undervisingsopplegg.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel