MGUMH501 Mat og helse 3, emne 1 - Vitenskapsteori, fag og metode

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen og er felles for 1-7 og 5-10. I emnet skal studentene lære om vitenskapsteoretiske og forskningsetiske refleksjoner og valg, og se sammenhengen mellom disse. Emnet gir studentene erfaring med relevante metoder for innsamling og analyse av data. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsetikk
 • har kunnskap om etiske problemstillinger i forskningen om mat og måltider i skolen og skolefaget mat og helse
 • har kunnskap om forskningsdesign
 • har inngående kunnskap om relevante kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk vurdere og drøfte ulike vitenskapsteoretiske retninger og syn opp mot profesjonsfag
 • kan bruke relevante metoder for innsamling og analyse av empirisk materiale
 • kan anvende og drøfte metodekunnskap fra publiserte studier
 • kan vurdere etiske utfordringer relevant for fagområdet 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere rundt relevant faglige og etiske problemstillinger
 • kan bidra til faglig utvikling på den enkelte skole 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Mat og helse 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilgrensende.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer som en kombinasjon av forelesninger, studentarbeid i seminar, studentfremlegg, praksisopphold og selvstudium.

Arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1: En skriftlig innlevering knyttet til forskningsetikk
 • Arbeidskrav 2: Studentene skal i praksisperioden prøve ut og vurdere to ulike vitenskapelige metoder for datainnsamling relevant for mat og måltider i skolen eller mat- og helsefaget. Resultatene skal presenteres som en poster med muntlig fremlegg.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. 

Studenten som ikke består et obligatorisk arbeidskrav får et (1) nytt leveringsforsøk samme semester, innen en frist satt av faglærer. 

Godkjent arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler