MGUMH502 Mat og helse 3, emne 2 - Danning og læring i mat og helse

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen og er felles for 1-7 og 5-10. Emnet fokuserer på mat og helse som undervisningsfag, og har en forskningsbasert tilnærming. 

Emnet gir en fordypning i undervisningsfaget mat og helse, og omhandler bakgrunn, innhold og formål med mat- og helsefaget, og fagdidaktiske praksiser. Emnet tar opp ulike tradisjoner og perspektiver i forhold til danning og læring i mat- og helsefaget. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om læringsperspektiv og arbeidsmåter i mat og helse
 • har inngående kunnskap om danning, læring og undervisning i mat- og helsefaget
 • har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om progresjon i mat- og helseundervisningen og elevers læring i mat og helse
 • har innsikt i hvordan læreplanene i mat og helse kan forstås og operasjonaliseres
 • har inngående kunnskap om forskning, anvendte forskningsmetoder og utfordringer på områdene ernæring, kulturforståelse, matforbruk og bærekraftighet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og kritisk vurdere opplæringen i mat og helse ut fra et helsemessig og et sosiokulturelt perspektiv
 • kan på avansert nivå anvende prinsipp for læringsorientert vurdering i mat og helse og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere digitale ressurser og sosiale medier kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker undervisningen og utvikler elevenes læring i mat og helse

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg i mat og helse
 • kan bruke kunnskaper og sentrale teorier fra fagfeltet til å formulere egne problemstillinger og bidra til utvikling på fagfeltet
 • kan problematisere og diskutere hvordan skolefaget mat og helse kan påvirke kostholdet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Mat og helse 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilgrensende.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer som en kombinasjon av forelesninger, studentarbeid i seminar, studentpresentasjoner og selvstudium. 

Arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1: Studentene skal organisere et seminar der en parvis eller i gruppe presentere et selvvalgt didaktisk tema i mat og helse. Muntlig innlegg og skriftlige vedlegg skal dokumentere studentenes læringsutbytte. Det er obligatorisk veiledning i forbindelse med arbeidskravet. 
 • Arbeidskrav 2: Presentasjon og kritisk vurdering av engelskspråklig forskningsartikkel. 

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. 

Studenten som ikke består et obligatorisk arbeidskrav får et (1) nytt leveringsforsøk samme semester, innen en frist satt av faglærer. 

Godkjent arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester etter godkjenning. 

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 20 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler