MGUNA501 Naturfag 3, emne 1 - Naturfag fordypning

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

MGUNA501 er det første av tre masteremner, og skal gi studenten avansert kunnskap i en rekke dagsaktuelle tema i naturvitenskap. De ulike temaene kan endres fra år til år ut fra hva som til enhver tid er dagsaktuelle. I tillegg skal studenten fordype seg ytterligere i ett av temaene som fordypningsemne.

Emnet vil ha hovedfokus på faglige problemstillinger i naturvitenskapen som er relevante og dagsaktuelle. Det vil være naturlig at temaene i noen tilfeller har en viss tverrfaglig karakter mellom de ulike fagdisiplinene i naturfag. Det vil òg være naturlig at flere av temaene knyttes opp mot "bærekraftig utvikling" og etiske problemstillinger. Fellesdelen av emnet utgjør 7,5 studiepoeng

Det valgte fordypningsemnet skal knyttes til forskningsfronten, og fordypningsemnet kan også danne grunnlaget for det faglige fokuset i masteroppgaven. Fordypningsdelen av emnet utgjør 7,5 studiepoeng.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha

 • avansert innsikt i "bærekraftig utvikling" og kunnskap om menneskelige adferd som truer naturmiljøet og menneskelig eksistens.
 • avanserte kunnskaper i utvalgte tema innen biologisk mangfold og trusler mot mangfoldet.
 • avanserte kunnskaper om utvalgte tema innenfor "folkehelse og livsmestring".
 • avanserte kunnskaper om utvalgte bioteknologi, vær og klima, og energi, ressurser og materialer.
 • fordypning i et av læringsutbytteformuleringene nevnt over (fordypningsemne).
 • inngående kunnskap om relevant forskning og teori, vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etiske utfordringer i naturvitenskapelig forskning (fordypningsemne).

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning i naturvitenskap og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen.
 • analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om naturvitenskapens egenart, verdigrunnlag og historie.
 • greie ut om ulike perspektiv og uavklarte resultat innenfor fordypningemnet og mulige konsekvenser dette har i forhold til "bærekraftig utvikling".

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • bruke faglig innsikt til å argumentere for faglige synspunkt relatert til dagsaktuelle saker.
 • analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger  innenfor naturvitenskap.
 • på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Naturfag 60 sp

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger om utvalgte tema
 • Selvstudium innenfor et avgrenset valgt fagområde med veiledning
 • Bruk av blogg
 • Ekskursjoner/feltarbeid knyttet til fordypningsemnet
 • Felles "bærekraftseminar"

Arbeidskrav

 • Deltagelse på ekskursjoner/feltarbeid
 • Deltagelse på "bærekraftseminarer"
 • Skriftlig oppgave i fordypningsemnet

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjent arbeidskrav er gyldig i de to påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen med utgangspunkt i skriftlig oppgave i fordypningsemnet og fellesemner innenfor "bærekraftig utvikling". Ca. 45 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler