Dame sitter foran pc og ser inn i kamera. Gruppe av mennesker bak henne.

Fleksible enkeltemner for lærere og barnehagelærere

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du å utvikle deg faglig som lærer eller barnehagelærer? Vi tilbyr nå fleksible enkeltemner på masternivå. Det vil si at du kan begynne på et enkeltemne i dag, og få det godkjent i en mastergrad på et senere tidspunkt. 

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Enkeltemnene inngår i ulike studieprogram, og du må møte oppakskravet til det studieprogrammet emnet inngår i.

  Se mer informasjon om opptakskravene under hvert enkeltemne på denne siden.

  Slik søker du

  1. Logg inn på SøknadsWeb
  2. Min profil: Legg inn dine detaljer og gå videre.
  3. I neste steg velger du "Masterstudier", deretter "Master høst 2024", og trykker på søk.
  4. Du kommer nå til søknaden. I nedtrekksmenyen velger du hva du vil søke på. Se info under hvert emne om søknadskode.
  5. Trykk på "legg til", og så "send inn søknad".

  Om å søke opptak til HVL

  Med våre enkeltemner på masternivå kan du som er lærer eller barnehagelærer begynne på et emne på 15 studiepoeng nå, og så bygge videre med flere emner hvis du på sikt ønsker å ta en hel mastergrad.

  Med denne fleksibiliteten er det mulig å kombinere jobb og studier - og samtidig ta en mastergrad - i det tempoet som passer for deg og din livssituasjon.  

  Enkeltemner som tilbys for lærere

  Matematikk og naturfag som allmenndannende fag

  Innhold
  I dette emnet får du en tilnærming til matematikk og naturfag som allmenndannende fag, med søkelys på hvilken betydning fagene har for elevers kritiske tenkning og etiske bevissthet.

  Emnet har en forskningsbasert tilnærming til undervisning og læreprosesser. Tema som matematisk analyse, statistikk, naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter samt digital kompetanse vil være en viktig del av kurset.

  Alle matematikk- og naturfagets kjerneelementer i LK20 er sentrale, eksempelvis blir teknologi, modellering og anvendelser aktualisert som del av et allmenndannende perspektiv. 

  Les mer i emneplanen.

  Praktisk informasjon
  Undervisningen er samlingsbasert og foregår i form av forelesninger, seminar og veiledning. Vi kommer tilbake med mer informasjon om samlingsdatoer.

  Studieprogram
  Dette emnet er en del av studiet Master i didaktiske praksiser, studieretning matematikk og naturfag.

  Semester
  Høst

  Opptakskrav

  • Fullført og bestått lærer- eller yrkesfaglærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i grunnopplæring og/eller videregåande opplæring
  • Minst 60 studiepoeng i matematikk eller naturfag

  Søknadskode
  3643

  Minnekultur: politikk, kritikk og didaktikk

  Innhold
  Minnekultur, i form av historiske og religiøse fortellinger og myter, samt ritual og minnesteder, har spilt og spiller fremdeles en viktig rolle i byggingen av nasjoner og identiteter. De blir formet av ulike aktører for å oppnå politiske mål. Minnekulturen kan skape samhold og tilhørighet, men også konflikt og polarisering. Sentrale arenaer der minnekulturen formes er blant annet media, utdanningsinstitusjoner, museum, religiøse institusjoner og politiske bevegelser.

  I dette emnet lærer du om teoretiske perspektiver, sentrale begreper og analyse av minnekultur i praksis. Du vil blant annet få innsikt i hvilken rolle minnekultur spiller i undervisning, politikk og i den allmenne samfunnsdebatten. I tillegg vil du lære å reflektere rundt minnekulturens betydning for identitet, inkludering og ekskludering i et elevperspektiv.

  Les mer i emneplanen.

  Praktisk informasjon
  Undervisningen er både samlings- og nettbasert. Det er krav om aktiv deltakelse fra deg som er student i form av innlegg på seminar. Arbeidsformene legger stor vekt på problematisering, kritisk refleksjon og diskusjon. Vi kommer tilbake med mer informasjon om samlingsdatoer.

  Studieprogram
  Dette emnet er en del av studiet Master i didaktiske praksiser, studieretning samfunnsfag og KRLE.

  Semester
  Høst

  Opptakskrav

  • Fullført og bestått lærer- eller yrkesfaglærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i grunnopplæring og/eller videregåande opplæring
  • Minst 60 studiepoeng i et samfunnsvitenskapelig fag, historie eller religion/KRLE

  Søknadskode
  3644

  Ledelse av yrkesrelevant opplæring i fremtidens skole og arbeidsliv

  Innhold
  I dette emnet fokuserer vi på arbeidslivets fremtidige kompetansebehov. Det skal gi deg som er lærer et grunnlag for valg av innhold og arbeidsmåter til en interessedifferensiert fag- og yrkesopplæring.

  Vi vil ha et særlig pedagogisk og didaktisk fokus på utfordringene de yrkesfaglige utdanningsprogrammene har for å imøtekomme intensjonene i nasjonale retningslinjer.

  Du vil gjennom en utforskende tilnærming lære å reflektere kritisk over sentrale yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske problemstillinger i fremtidens skole og arbeidsliv.

  Les mer i emneplanen.

  Praktisk informasjon
  Studiet er bygget opp rundt fysiske samlinger. Det blir vekslet mellom forelesninger, drøftinger og refleksjon i grupper. Vi kommer tilbake med mer informasjon om samlingsdatoer. 

  Studieprogram
  Dette emnet er en del av studiet Master i didaktiske praksiser, studieretning yrkesdidaktikk.

  Semester
  Høst

  Opptakskrav
  Yrkesfaglærerutdanning, eller PPU for yrkesfag med bakgrunn i enten fag-/svennebrev eller yrkesrettet bachelorgrad.

  Søknadskode
  3645

  Vitenskapsteori og metode

  Innhold
  Ønsker du mer innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske tradisjoner knyttet til forskning om utdanning? Trenger du mer kunnskap før du velger metode til eget masterprosjekt? Ved å studere vitenskapsteori og metode vil du få mer generell kunnskap og bli oppdatert på nyere forskning innenfor fagfeltet. Etter studiet vil du kunne vurdere og reflektere over ny forskning relatert til egne masterprosjekt eller egen yrkespraksis innenfor utdanningsfeltet.

  Både kvalitative og kvantitative forskningsmetodiske tilnærminger vil bli vektlagt.

  Les mer i emneplanen om hva du lærer.

  Studieprogram
  Dette emnet er en del av studiet Master i didaktiske praksiser, alle studieretninger.

  Semester
  Høst

  Opptakskrav

  • Fullført og bestått lærer- eller yrkesfaglærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i grunnopplæring og/eller vidaregåande opplæring
  • Minst 60 studiepoeng i et av undervisingsfagene masteren tilbyr som studieretning

  Eller

  • Yrkesfaglærerutdanning, eller PPU for yrkesfag med bakgrunn i enten fag-/svennebrev eller yrkesrettet bachelorgrad

  Søknadskode
  3643, 3644 eller 3645

  IKT i læring 2 - Skapende arbeid med digitale verktøy

  Innhold
  Dette emnet gir deg avansert og inngående forståelse i bruk av ulike typer digitale utviklingsvertøy for skapende arbeid i fag og tverrfaglige prosjekt. Det legges vekt på forskingsmetoder og læringsteorier relatert til digitale utviklingsverktøy og pedagogisk bruk av IKT i opplæring. 

  Som student vil du få innsikt i koding og algoritmisk tankegang med utgangspunkt i faglige og tverrfaglige problemstillinger. Du vil også få opplæring i bruk av utviklingsverktøy, koding og algoritmisk tankegang som pedagogisk redskap og metode.

  Les mer i emneplanen.

  Studieprogram
  Dette emnet er en del av studiet Master i praktisk utdanningsvitenskap, studieretning IKT i læring.

  Semester
  Høst

  Opptakskrav
  Fullført og bestått lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, eller relevant bachelorgrad.

  Søknadskode
  3646

  Enkeltemner som tilbys for barnehagelærere

  Barnehagen som danningsarena og barnehagelæreres profesjonsoppdrag

  Innhold
  Sentralt i emnet står forskningsbasert utforsking av barnehagelærerens profesjonsoppdrag. Profesjonsoppdraget analyseres i lys av profesjonsteori, internasjonal forskning og i pågående debatter.

  Det vil jobbes både med klassiske og nyere pedagogiske og didaktiske tekster som tar fatt i samfunnsutfordringer for barnehagelærere og profesjonens bakgrunn i internasjonale, historiske og nåtidige forestillinger om barn og barndom. Også barnehagefaglige kjernebegrep som barns utvikling, lek, omsorg, læring og danning vil bli kritisk utforsket i ulike tekster.

  Les mer i emneplanen.

  Studieprogram
  Dette emnet er en del av studiet Master i barnehagekunnskap.

  Semester
  Høst

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i barnehage- eller førskolelærerutdanning
  • Karaktersnitt på minst C

  Søknadskode
  3647

  Ledelse av kvalitetsutvikling i barnehagen

  Innhold
  Emnets hovedmål er å bidra til nytenking og nyskaping av pedagogisk ledelse av kvalitetsutviklingsarbeid fra forskingsbaserte og praktisk utforskende innfallsvinkler. Som student vil du utvikle sine ferdigheter i å lede personalets læringsprosesser i barnehagen som lærende organisasjon.

  Emnet omfatter analyse og kritisk vurdering av begrepet kvalitet ut fra ulike faglige og metodiske perspektiv.

  Les mer i emneplanen.

  Studieprogram
  Dette emnet er en del av studiet Master i barnehagekunnskap.

  Semester
  Vår

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i barnehage- eller førskolelærerutdanning
  • Karaktersnitt på minst C

  Søknadskode
  3647

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs