Hopp til innhald

Studieplan - HMS-kultur og ledelse: Ledelse og endring

Hausten 2014

Innhald

Fagplan 2016
15 studiepoeng

Faglig ansvarlig: Eli Lindblad Rem


Innledning

Kursets hovedfokus er hvordan HMS-kultur kan ledes, utvikles og endres i organisasjoner.
Det blir også lagt vekt på samspillet mellom nivåene; individ, organisasjon og samfunn, og at forståelsen av dette samspillet har avgjørende betydning for utviklingen av HMS-kulturen.Målet med kurset er å kunne gi studenten kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene ledelse og økonomi, samt fra deler av lov- og avtaleverk som er sentralt i HMS-sammenheng, slik at studenten skal kunne bidra til ledelse og utvikling av god HMS-kultur i organisasjonen.

Læringsutbytte
Ved fullført kurs i HMS-kultur: Ledelse og endring skal studenten kunne:

Kunnskaper

  • Beskrive grunnleggende begreper, modeller og teorier innen fagområdene ledelse og økonomi i HMS
  • Ha innsikt i viktige ledelsesoppgaver og funksjoner i ulike kontekster
  • Forklare relevante deler av lov- og avtaleverk knyttet til HMS
  • Ha innsikt i hvordan prioritering av HMS-tiltak kan begrunnes som en viktig og lønnsom bruk av organisasjonens økonomiske ressurser
  • Forstå verdier og etikk som grunnleggende forutsetninger for HMS-forbedringer

Ferdigheter

  • Utarbeide plan for gjennomføring av gode endringsprosesser i en bestemt virksomhet
  • Anvende ulike metoder som kan vise til effekten av satsing på HMS-tiltak, bl.a.nytte-kostnads-analyser

Generell kompetanse

  • Være i stand til å dra nytte av læring på bakgrunn av erfaring og erfaringsmuligheter
  • Reflektere over egen faglig utøvelse

Innhold
HMS-arbeid i organisasjons- og økonomifaglig kontekst. Tillit og etikk i et HMS-perspektiv. Relevante lover og forskrifter for HMS-arbeidet.
Ledelse av gode rutiner og nødvendig endring. Ledelsesformer og ledelsesteknikker.
Nytte-kostnads-analyser, lønnsomhet og ressursbruk.

Pedagogiske metoder
Studiet er samlingsbasert med til sammen 3 samlinger over 3 dager.
Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. I tillegg vil kurset være ikt-støttet slik at kontakt mellom deltakerne og lærerne vil kunne opprettholdes mellom samlingene.

Samling 1: dato blir publisert høst 2015
Samling 2: dato blir publisert høst 2015
Samling 3: dato blir publisert høst 2015

Forkunnskaper
Generell studiekompetanse.
Realkompetanse på området kan også bli vurdert som opptakskriterium.

Vurdering
Mellom hver samling inngår et obligatorisk krav som vurderes bestått/ikke bestått. Innholdet i disse forprøvene skal dekke kursets faglige temaområder, ledelse, økonomi og lov- og avtaleverket og skal fortrinnsvis ta utgangspunkt i deltakernes egen virksomhet. Forprøvene skal gjennomføres i grupper på 3-4 deltakere.

Forprøve 1 Innleveringsdato
Forprøve 2 Innleveringsdato
Forprøvene leveres inn på Addisco Learning.

Deltakere som ikke ønsker å ta eksamen, men som kun ønsker kursbevis, må bestå forprøvene.
Forprøvene må være bestått for å gå opp til eksamen, og danner grunnlaget for prosjektoppgaven.

Eksamen
Prosjektoppgave/hjemmeeksamen og en 3 timers individuell skriftlig eksamen.
Sluttkarakter i form av bokstavkarakterer settes på grunnlag av prosjektoppgaven som teller 40% og den individuelle skriftlige eksamen som teller 60%.
Både prosjektoppgave og individuell eksamen må være bestått.
Prosjektoppgavene skal gjennomføres i grupper på 3-4 deltakere.
Dato for innlevering av prosjektoppgaven blir publisert høst 2015

Den individuelle skriftlige eksamen foregår ved Høgskolens lokaler den (dato blir oppgitt ved semesterstart vår 2016)
Ved spesielle behov kan det gis mulighet til å avlegge den skriftlige eksamen ved andre godkjente institusjoner