Hopp til innhald

Studieplan - HMS-kultur og leiing: Leiing og endring

Våren 2021

Innhald

Innledning
Kursets hovedfokus er hvordan HMS-kultur kan ledes, utvikles og endres i organisasjoner.
Det blir også lagt vekt på samspillet mellom nivåene; individ, organisasjon og samfunn, og at forståelsen av dette samspillet har avgjørende betydning for utviklingen av HMS-kulturen. Målet med kurset er å kunne gi studenten kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene ledelse og økonomi, samt fra deler av lov- og avtaleverk som er sentralt i HMS-sammenheng, slik at studenten skal kunne bidra til ledelse og utvikling av god HMS-kultur i organisasjonen.

Læringsutbytte
Ved fullført kurs i HMS-kultur: Ledelse og endring skal studenten kunne:

Kunnskaper

  • Beskrive grunnleggende begreper, modeller og teorier innen fagområdene ledelse og økonomi i HMS
  • Ha innsikt i viktige ledelsesoppgaver og funksjoner i ulike kontekster
  • Forklare relevante deler av lov- og avtaleverk knyttet til HMS
  • Ha innsikt i hvordan prioritering av HMS-tiltak kan begrunnes som en viktig og lønnsom bruk av organisasjonens økonomiske ressurser
  • Forstå verdier og etikk som grunnleggende forutsetninger for HMS-forbedringer

Ferdigheter

  • Utarbeide plan for gjennomføring av gode endringsprosesser i en bestemt virksomhet
  • Anvende ulike metoder som kan vise til effekten av satsing på HMS-tiltak, bl.a.nytte-kostnads-analyser

Generell kompetanse

  • Være i stand til å dra nytte av læring på bakgrunn av erfaring og erfaringsmuligheter
  • Reflektere over egen faglig utøvelse

Innhold
HMS-arbeid i organisasjons- og økonomifaglig kontekst. Tillit og etikk i et HMS-perspektiv. Relevante lover og forskrifter for HMS-arbeidet.
Ledelse av gode rutiner og nødvendig endring. Ledelsesformer og ledelsesteknikker.
Nytte-kostnads-analyser, lønnsomhet og ressursbruk.

Arbeidsformer
Studiet er samlingsbasert med til sammen 3 samlinger over 3 dager.
Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. I tillegg vil kurset være ikt-støttet slik at kontakt mellom deltakerne og lærerne vil kunne opprettholdes mellom samlingene.

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske arbeidskrav i form av gruppeoppgaver.

Mellom samlingene skal studentene løse gruppeoppgaver innenfor kursets faglige temaområder; ledelse, endring, økonomi og lov- og avtaleverket. Besvarelsene skal fortrinnsvis ta utgangspunkt i deltakernes egen virksomhet. Arbeidet gjennomføres i grupper på 3-4 deltakere.

Oppgavene må være gjennomført innen de fastsatte fristene og godkjent før eksamen kan avlegges. Deltakere som ikke ønsker å ta eksamen, men som kun ønsker kursbevis, må også ha godkjente oppgaver.

Godkjente oppgaver er kun gyldige i inneværende semester.

Eksamen
Deleksamen med en prosjektoppgave og en hjemmeeksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.
Prosjektoppgaven utgjør 40% av endelig karakter og hjemmeeksamen utgjør 60% av endelig karakter.
Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Prosjektoppgaven
Prosjektoppgaven skal gjennomføres i grupper på 3-4 deltakere. Innleveringstidspunkt vil blir oppgitt på læringsplattform. Innlevering i digitalt eksamenssystem.

Hjemmeeksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen. Dato og tidspunkt for eksamen blir opplyst på læringsplattform. Eksamen blir tilgjengeliggjort og skal leveres i digitalt eksamenssystem.

Emneansvarlig
Ole Andreas Brekke