Hopp til innhald

Studieplan - HMS-kultur og ledelse: Ledelse og endring

Hausten 2016

Innhald

Innledning
Kursets hovedfokus er hvordan HMS-kultur kan ledes, utvikles og endres i organisasjoner.
Det blir også lagt vekt på samspillet mellom nivåene; individ, organisasjon og samfunn, og at forståelsen av dette samspillet har avgjørende betydning for utviklingen av HMS-kulturen. Målet med kurset er å kunne gi studenten kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene ledelse og økonomi, samt fra deler av lov- og avtaleverk som er sentralt i HMS-sammenheng, slik at studenten skal kunne bidra til ledelse og utvikling av god HMS-kultur i organisasjonen.

Læringsutbytte
Ved fullført kurs i HMS-kultur: Ledelse og endring skal studenten kunne:

Kunnskaper

  • Beskrive grunnleggende begreper, modeller og teorier innen fagområdene ledelse og økonomi i HMS
  • Ha innsikt i viktige ledelsesoppgaver og funksjoner i ulike kontekster
  • Forklare relevante deler av lov- og avtaleverk knyttet til HMS
  • Ha innsikt i hvordan prioritering av HMS-tiltak kan begrunnes som en viktig og lønnsom bruk av organisasjonens økonomiske ressurser
  • Forstå verdier og etikk som grunnleggende forutsetninger for HMS-forbedringer

Ferdigheter

  • Utarbeide plan for gjennomføring av gode endringsprosesser i en bestemt virksomhet
  • Anvende ulike metoder som kan vise til effekten av satsing på HMS-tiltak, bl.a.nytte-kostnads-analyser

Generell kompetanse

  • Være i stand til å dra nytte av læring på bakgrunn av erfaring og erfaringsmuligheter
  • Reflektere over egen faglig utøvelse

Innhold
HMS-arbeid i organisasjons- og økonomifaglig kontekst. Tillit og etikk i et HMS-perspektiv. Relevante lover og forskrifter for HMS-arbeidet.
Ledelse av gode rutiner og nødvendig endring. Ledelsesformer og ledelsesteknikker.
Nytte-kostnads-analyser, lønnsomhet og ressursbruk.

Arbeidsformer
Studiet er samlingsbasert med til sammen 3 samlinger over 3 dager.
Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. I tillegg vil kurset være ikt-støttet slik at kontakt mellom deltakerne og lærerne vil kunne opprettholdes mellom samlingene.

Obligatoriske arbeidskrav

Mellom hver samling inngår et obligatorisk krav som vurderes bestått/ikke bestått. Innholdet i disse forprøvene skal dekke kursets faglige temaområder, ledelse, økonomi og lov- og avtaleverket og skal fortrinnsvis ta utgangspunkt i deltakernes egen virksomhet. Forprøvene skal gjennomføres i grupper på 3-4 deltakere.

Forprøvene leveres inn på Addisco Learning.

Eksamen
Prosjektoppgave/hjemmeeksamen og en 3 timers individuell skriftlig eksamen.
Sluttkarakter i form av bokstavkarakterer settes på grunnlag av prosjektoppgaven som teller 40% og den individuelle skriftlige eksamen som teller 60%.
Både prosjektoppgave og individuell eksamen må være bestått.
Prosjektoppgavene skal gjennomføres i grupper på 3-4 deltakere.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Emneansvarlig

Eli Lindblad Rem