Hopp til innhald

Studieplan - Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for barn

Hausten 2013

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for barn.(B30TPO-B)

 

Det tas inntil videre forbehold om endringer i studieplanen

Adapted education and special teaching methods for children, 30 ECTS credits

1. EMNEBESKIVELSE

Opptaksgrunnlaget for halvårsenheten i tilpasset opplæring og spesialpedagogikk etter ny studieordning er 3-årig førskole- eller 4. årig allmennlærerutdanning etter studieplanene fra 1980 eller senere. Søkere med annen relevant utdanning som har minimum 30 sp i pedagogikk kan også søke.

Halvårsenheten i spesialpedagogikk gir samme kompetanse som tidligere 1. avdeling i spesial- pedagogikk

 

Studiet er deltidsorganisert over 2 semester, og det tas kursavgift.

Innhald

Studiet deles opp i 5 temaområder som er felles for førskole- allmennlærere og andre utdanninger med minimum 30 sp i pedagogikk:

 • Organisatoriske perspektiver på tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
 • Individ og samfunn i møte med etikk og danning
 • Samarbeid, veiledning og rådgivning.
 • Pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Pedagogiske tilnærmingsmåter overfor barn, unge og voksne med ulike spesialpedagogiske behov

Modul 1

Pedagogisk  kompetanse  i  en  inkluderende  opplæring, 15 sp

 

Research within the Special Educational Field, 15 ECTS credits

 

 

 • Organisatoriske perspektiver på tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
 • Spesialpedagogiske refleksjoner i møte med begrepene danning og etikk
 • Rettigheter og muligheter for mennesker med ulike behov og barnehagens/skolens ansvar i denne sammenheng.
 • Utførelse av individuell opplæringsplan
 • Ulike hjelpeinstanser som PPT, spesialpedagogiske kompetansesentra og 2.-linjetjenesten i helsevesenet.
 • Veiledning
 • Innsikt i påførte miljøskader.
 • Formidling av teori og spesialpedagogiske refleksjoner

Modul 2

Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring, 15 sp

Pedagogiske tilnærmingsmåtar med sikte på barn, unge og vaksne som treng særskild tilpassa opplæring, 15 sp

Methods used in teaching children, young people and adults with special educational needs, 20 ECTS credits

 • Innsikt i inkludering på ulike opplæringsarenaer og konsekvenser for den enkelte.
 • Innsikt i hvordan ulike tiltak kan samordnes, slik at den enkeltes rettigheter og muligheter optimaliseres i barnehage, skole, nærmiljø og det øvrige samfunn.
 • Kartlegging som hjelpemiddel i spesialpedagogiske arbeid.
 • Didaktisk/metodisk tiltak for mennesker som trenger særlig tilpasset opplæring er:
 • Innsikt i autismespekterforstyrrelser, Tourette og ADHD
 • Kommunikasjon og konfliktløsning.
 • Innsikt i syn og hørselsvansker
 • Innsikt i språkvansker og lese og skrivevansker
 • Innsikt i matematikkvansker
 • Innsikt i temaet migrasjon

Vurderingsformer

Vurderingskriterier på forprøver og prosjektarbeid er godkjent/ikke godkjent. Bestått/ ikke bestått.

Ved ikke godkjente forprøver gis det adgang til ett nytt forsøk. Ny forprøve må være bestått minimum 3 uker før eksamensperiodens begynnelse for å ha rett til å fremstille seg til eksamen.

Mål

Studiet gir innsikt i lover og rettigheter og en innføring i pedagogiske tiltak ut fra et individ og systemperspektiv.

Studiet legger vekt på at studentene skal bli kvalifisert for å ta faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak. Emneområdene er:

 • tilpasset opplæring for grupper og enkeltelever
 • spesifikke utfordringer knyttet til språk- og sansevansker
 • spesifikke fagvansker knyttet til lesing, skriving og matematikk
 • samspillvansker

Organisering

Det legges opp til varierte arbeidsformer; teoriundervisning, selvstudium, mappekrav forprøver (individuelt og i grupper), studentstyrt kollokviearbeid m.m. Studentene danner kollokviegrupper snarest etter studiestart. Undervisningen blir lagt til 2 dager i uken fordelt på 8 treff og går over to semester. Dette tilsvarer et halvt års fulltidsstudium. Studiestøttesystem "It's learing" benyttes da studiet er tildels nettbasert.

4.1 Studiedeltaking

Ved starten av hvert semester vil det bli gitt informasjon om hva som er obligatorisk studiedeltagelse, og hvilke arbeidskrav som stilles. Samlingene vil være: Fredag kl. 14.00-19.00 og lørdag kl. 9.00-14.00.

1. semester har forelesningsdatoene:

23. og 24. august, 20. og 21. september, 18. og 19. oktober, og 15. og 16. november.

2. semester har forelesningsdatoene:

17. og 18. januar, 14. og 15. februar. 14. og 15.mars og 25. og 26. april.

 

4. 2 Forprøver og prosjekt

Studentene skal levere 2 individuelle forprøver første semester i 2013.

Arbeidene har status som forprøver og vurderes som bestått/ikke bestått.

Studentene skal levere et prosjektarbeid andre semester vår 2014.

Prosjektet har status som forprøve og vurderes som bestått/ikke bestått.

4.2.1 Modul 1: To forprøver

Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring som fag og forskningsfelt, 15sp.

Research within the Special Educational Field, 15 ECTS credits.

2 individuelle forprøver med hovedfokus på systemnivå

Forprøve 1: Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk på systemnivå. Hvordan forstå ideologiske begreper som anvendes innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet?

Forprøve 2. Ulike hjelpeinstanser, lovverket og individuell opplæringsplan eller individuell utviklingsplan i møte med et barn eller en elev. Studenten skal reflektere over betydningen og anvendelsen av IOP/IUP i barnehage eller skole på individ og systemnivå. Framstillingen skal være fra 2000- 3000 ord (12p , 1,5 linjeavst.).

Forprøve innholdet skal framstå som faglige vurderinger der begrunnelse og refleksjoner kan sees i lys av praksiserfaringer. Innlevering av forprøve 1 og 2 Sendes til faglærer på its learning i løpet av 1. semester. Nærmere innleveringsdato vil bli informert om ved studiestart.

Forprøver som ikke er bestått, må revideres innen november for å få gå opp til muntlig eksamen i desember 2013.

4.2.2 Modul 2: Prosjektarbeidet

Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring, 15 sp

Pedagogiske tilnærmingsmåtar med sikte på barn, unge og vaksne som treng særskild tilpassa opplæring 15 sp

Methods used in teaching children, young people and adults with special educational needs, 20 ECTS credits

Innsamling av data på arbeidsplassen

Innsamling av data kan inneholde observasjon, intervju og/eller samtaler, utprøving av materiell og metoder. Det overordnede fokus er hvordan opplæring tilrettelegges for barn og/eller elever med særskilte behov. Innsamling av data foregår innenfor vanlig arbeidstid på praksisstedet. Studentens datafunn brukes i prosjektarbeidet.

 

Prosjektarbeid utføres i grupper (3 - 6 studenter). Problemstillingen skal være godkjent av fagansvarlig før utarbeidelsen av prosjektet starter. Framstillingen skal være fra 5000- 6000 ord (12p , 1,5 linjeavst.).

Det gis faglig veiledning underveis i prosessen. Prosjektarbeidet må være bestått for å få gå opp til avsluttende hjemmeeksamen våren 2014. Prosjektarbeidet vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen

Muntlig eksamen: Høst 2013. Det benyttes bokstavkarakter fra A - F.

Hjemmeeksamen: Vår 2014. Det benyttes bokstavkarakter fra A - F.(7 Dager. Innlevering pr. post).

Pensum

Pensumlitteratur er Boken av Befring, E og Tangen, R. (2012). Spesialpedagogikk. Oslo. Cappelen forlag. Anbefalt litteratur og aktuelle artikler vil foreligge ved studiestart på its learning.