Hopp til innhald

Studieplan - Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for barn

Hausten 2015

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for barn belyser tilsammen noe av bredden i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Studenten får innsikt i lover og offentlige styringsdokumenter og lærer om aktuelle temaområder og begreper innenfor faget spesialpedagogikk. Videre fokuseres det på tilnærmingsmåter for å forstå barn, elever og ungdom med ulike diagnoser og ulike utfordringer. Spesialpedagogisk teori og tilnærmingsmåter brukes i denne sammenhengen for innsikt i etiske og moralske aspekt og som redskap for å forstå og tilrettelegge i møte med mangfoldet av barn og elever i barnehager og i det norske skolesystemet. Studiet legger vekt på at studentene skal bli kvalifisert til å ta faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og spesialpedagogisk tilrettelegging.

Studiet består av to emner:

  • Emne 1 Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt, 15 sp, inneholder overordnede tema på systemnivå. Det er rettet mot barn i barnehagen og elever i grunnskolen til og med syvende trinn.
  • Emne 2 Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring, 15 sp, handler om spesialpedagogiske tilnærmingsmåter og innsikt i ulike diagnoser og nedsatte funksjoner i et livsløp.

Begge emner vektlegger ny kunnskap gjennom pensum og anbefalt litteratur og forskningsbaserte forelesninger ut fra et praktisk aspekt.