Hopp til innhald

Studieplan - Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for barn

Hausten 2014

For videreutdanningskurset Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for barn er opptaksgrunnlaget er fullført lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning eller annen bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med minimum 60 sp i pedagogikk

 

Halvårsenheten i tilpasset opplæring og spesialpedagogikk gir samme kompetanse som tidligere 1. avdeling i spesialpedagogikk. Deltidsutdanningen er organisert over to semester og det tas kursavgift.

Kurset er delt inn i to emner.

 

Emne 1 Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt, 15 sp, inneholder overordnede tema på systemnivå. Det er rettet mot barn i barnehagen og elever i grunnskolen til og med syvende trinn. Emnet går over høstsemesteret.

Emne 2 Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring, 15 sp, handler om spesialpedagogiske tilnærmingsmåter og innsikt i ulike diagnoser og nedsatte funksjoner i et livsløp. Emnet går over vårsemesteret.

Begge emnene vektlegger ny kunnskap gjennom pensum og anbefalt litteratur og forskningsbaserte forelesninger ut fra et praktisk aspekt.

Emnene belyser tilsammen noe av bredden i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Studenten får innsikt i lover og offentlige styringsdokumenter og lærer om aktuelle temaområder og begreper innenfor faget spesialpedagogikk. Videre fokuseres det på tilnærmingsmåter for å forstå barn, elever og ungdom med ulike diagnoser og ulike utfordringer. Spesialpedagogisk teori og tilnærmingsmåter brukes i denne sammenhengen for innsikt i etiske og moralske aspekt og som redskap for å forstå og tilrettelegge i møte med mangfoldet av barn og elever i barnehager og i det norske skolesystemet. Studiet legger vekt på at studentene skal bli kvalifisert til å ta faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og spesialpedagogisk tilrettelegging.

 

Læringsutbytte

Studenten kan knytte sin tause praktiske kunnskap i lys av ervervet spesialpedagogisk teori og forskning.

 

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • reflektere over aktuelle politiske og ideologiske begrep innen det spesialpedagogiske fagfeltet
 • tilpasse opplæring for barn og elever ut fra en spesialpedagogisk forankring
 • ha innsikt i lover og rettigheter for barn og elever med særskilte behov
 • ha innsikt i ulike hjelpeinstanser og samarbeidsinstitusjoner
 • ha innsikt i møte med barn i krise
 • beskrive spesifikke utfordringer knyttet til syn og hørsel
 • forklare spesifikke lærevansker knyttet til språk, lesing, skriving og matematikk
 • gjenkjenne og kan tilrettelegge for miljørelaterte og biologiske utfordringer hos individet

 

Ferdigheter

 • Studenten kan med utgangspunkt i teori planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset opplæring og spesialundervisning for elever med behov for tilrettelagt opplæring
 • Studenten behersker å utarbeide og vurdere individuell opplæringsplan eller en utviklingsplan i henhold til lovverk og riktig saksgang
 • Studenten får et generelt overblikk over spesialpedagogiske og tilpassede tema på system- og individnivå
 • Studenten kan reflektere over og begrunne betydningen av tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i lys av aktuell teori og forskning

 

Generell kompetanse

 • Studenten kan reflektere over og bidra i barnehagen og skolens forsknings- utviklings- og endringsarbeid for barn eller elever i forhold til tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
 • Studenten kan med utgangspunkt i spesialpedagogisk teori, etisk forståelse og kunnskap om barnets eller elevenes mangfold, legge til rette for barnet eller eleven i en inkluderende skole

 

 

Innhold

 

Emnene inneholder følgende tema:

 

Emne 1: Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt, 15 studiepoeng (1. semester /høst)

 • Organisatoriske perspektiver på tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
 • Spesialpedagogiske refleksjoner i møte med begrepene danning og etikk
 • Begrepene inkludering kontra segregering
 • Rettigheter for mennesker med ulike behov og barnehagens/skolens ansvar i denne sammenheng.
 • Utførelse av individuell opplæringsplan eller individuell utviklingsplan som hjelpemiddel i spesialpedagogisk arbeid
 • Ulike hjelpeinstanser som PPT, spesialpedagogiske kompetansesentra og 2.-linjetjenesten i helsevesenet.
 • Barn i krise
 • Veiledning
 • Kartlegging
 • Miljø og individ

 

Emne 2: Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring, 15 studiepoeng (2. semester/ vår):

 • Teori om didaktisk tilrettelegging og tiltak for barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring
 • Autismespekterforstyrrelser, Tourette og ADHD
 • Syn- og hørselsvansker
 • Språkvansker og lese- og skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Lærevansker i et nevrobiologisk perspektiv

 

Organisering

Det legges opp til varierte arbeidsformer; teoriundervisning, selvstudium, individuell studieforberedelse og gruppearbeid. Forelesningshelgene er åtte helgetreff fordelt på et studieår. Det tilsvarer til sammen et halvt års fulltidsstudium. Studiestøttesystemet er læringsplattformen "It's learning" og benyttes da studiet delvis er nettbasert. Ved studiestart oppretter faglærer gruppe- og diskusjonsrom på "its learning" og aktuelle skriv og informasjon publiseres fortløpende gjennom studieåret.

 

Det er ikke obligatorisk oppmøte på helgesamlingene, så hvis studenten uteblir på forelesningene, må de selv be medstudenter om informasjon på det de ønsker innsikt i. Samlingene vil være: Fredag kl. 14.15-19.15 og lørdag kl. 9.00-14.00.

 

1. semester har forelesningsdatoene:

28. og 29. august, 25. og 26.september, 23. og 24. oktober, 20. og 21. november

 

2. semester har forelesningsdatoene:

15. og 16. januar, 19.-20. februar, 11. og 12. mars og 15. og 16. april

Praksis

Studenten benytter eget arbeidssted ved utprøving av kartleggingsmateriell eller innsamling av data til prosjektet. Det ikke er satt av økonomiske midler for besøk på andre institusjoner eller betalt praksisveileder. Studenten vil få veiledning fra fagansatte ved HiB. Studenten må følge retningslinjer fra NSD når innsamling av data skal gjennomføres.

Vurderingsformer

Obligatoriske arbeidskrav: Forprøve, pedagogisk rapport med IOP og prosjekt

Det er tre obligatoriske arbeidskrav; en individuell forprøve, en individuell pedagogisk rapport med IOP/IUP og et prosjektarbeid i gruppe.. Forprøvene og prosjektet, blir veiledet og vurdert på læringsplattformen "its learning".

 

Studentene leverer forprøve 1 og 2 første semester/ høst. Studentene leverer prosjektarbeidet i andre semester/ vår.

 

Forprøvene, har status som et obligatorisk arbeidskrav og vurderes som godkjent/ikke godkjent på "its learning".

 

Ved ikke godkjente forprøver gis det adgang til ett nytt forsøk. Ny forprøve må være bestått minimum 2 uker før eksamensperiodens begynnelse for å ha rett til å fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen:

Avsluttende Muntlig eksamen: Høst (uke 50). Det benyttes bokstavkarakter fra A - F.

 

Avsluttende Hjemmeeksamen: Vår (uke 19). Det benyttes bokstavkarakter fra A - F.

 

Se emnebeskrivelsene for detaljer.

Pensum

Pensumlitteraturen vil foreligge ved studiestart på its learning og presentert på første samling høsten 2015.