Overvaking av ustabile fjellsider

I dette emnet lærer du om ustabile fjellsider som blir overvaka i Noreg og andre stader i verda. Vi undersøker geologien og instrumenteringa på det ustabile fjellpartiet «Stampa» i lag med geologar frå NVE.

Emneinnhald

Emnet er på masternivå.

Du lærer:

  • om geologiske forhold og modellar som forklarar bevegelsen til ustabile fjellparti.
  • om instrument som blir brukt til å overvake ustabile fjellsider: Radar, tiltmeter, extensometer, laser, totalstasjon, DGPS-nettverk og boreholsinstrumentering.
  • å tolke data innsamla med ulike typar instrument, og forstå kvaliteten på datamateriale når det gjeld nøyaktigheit og presisjon.
  • å tolke terrengmodellar og flyfoto for å lokalisere ustabile fjellsider og kunne planlegge eit tenleg overvakingssystem basert på bevegelsen (type instrument, plassering m.m.).

Undervisningsopplegg

Undervisninga skjer 25.–29. mai, og er obligatorisk.

Undervisninga er forelesingar, felttur og oppgåveløysing med presentasjon, og blir gitt på norsk. 

Vi har felttur til det ustabile fjellpartiet «Stampa» – Joasetebergi, mellom Aurland og Flåm, i lag med geologar frå NVE. Vi undersøker geologien og instrumenta som måler bevegelsen i fjellsida.

Etter feltarbeidet jobbar vi i grupper med ulike datasett som er samla inn på Stampa, eller datasett frå andre ustabile fjellsider i Noreg. Alternativt kan gruppa ta utgangspunkt i eit ustabilt fjellparti i Noreg som per i dag ikkje er overvaka, og lage eit oppsett/forslag for eit overvakingssystem for dette fjellpartiet. Gruppearbeidet skal presenterast munnleg.  

Timeplan 2020

  • 25. mai kl. 12.15-15.00: Innleiing om fjellskred og ustabile fjell, beredskap og krisehandtering.
  • 26. mai kl. 09.15-13.00: Ulike målemetodar i fjellskredovervakinga. Kl. 1315-1400: Presentasjon av gruppeoppgåver. Kl. 14.15-1600: Gruppearbeid. Tolking av data/planlegge overvakingssystem.
  • 27. mai: Tur til Joasete /Stampa. Avreise frå Sogndal kl. 08.00. Retur ca. kl. 18.30.
  • 28. mai kl. 09.15-15.00: Arbeid med gruppeoppgåve
  • 29. mai kl. 09.15-12.00: Presentasjon av gruppeoppgåvene. Kl. 12.15-13.00: Avslutning/oppsummering/evaluering

Merk at det kan bli endringar i timeplanen. 

Eksamen

Eksamen er todelt. I del 1 skal du skrive ein populærfagleg artikkel på norsk (innlevering rundt 20. august). Del 2 er ein skriftleg eksamen i Sogndal (ca. 25. august.)

Om del 1: Du skal skrive ein populærfagleg artikkel om forskinga og resultata frå ein av fagartiklane i pensumlista. Artikkelen skal vere retta mot ikkje-ekspertar. Lengda skal vere mellom 4 500 og 6 000 teikn med mellomrom.