Tilsetting i stipendiatstilling

Den vanligste måten å finansiere et ph.d.-løp på, er gjennom tilsetting i stipendiatstilling.

En stipendiatstilling er en åremålsstilling, det vil si en lovlig tidsavgrenset stilling, og den er definert som en utdanningsstilling. Stillingen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven (UH-loven) med egen forskrift om tilsettingsvilkår. Stipendiater ved HVL blir som regel tilsatt i en åremålsstilling på fire år med 25 prosent pliktarbeid.

Stipendiater som er tilsatt ved statlige høgskoler, blir regnet som statlige tjenestemenn med de retter og plikter som følger av lov om statsansatte med forskrifter

Ved tilsetting i stipendiatstilling får du først tilsendt et tilbud om stillingen, og tilbudet må du svare på innen fristen som går fram av tilsettingsbrevet. Et tilbud om stilling er ikke det samme som at du er tatt opp på et doktorgradsprogram. Når du har sagt ja til stillingen, sender HVL en arbeidsavtale. Denne skal underskrives og returneres. Signert arbeidsavtale er grunnlag for utbetaling av lønn.

Når du begynner i stilling som stipendiat ved HVL, må du søke opptak til ph.d.-program. Opptaket skal være godkjent senest tre måneder etter du har begynt i stillingen. Se mer informasjon om opptak til ph.d.-utdanning ved HVL.

Se etter ledige stipendiatstillinger ved HVL.