Materialitet i forskning og didaktikk

Forskergruppen har to målsetninger: Den utforsker materialitet som vitenskapelig fokus i ulike disipliner, og som tematisk fokus og metode i samfunnsfagenes didaktikk.

Vi vil videreutvikle ulike vitenskapelige foki på hvordan materialitet medierer sosiale relasjoner og tilpasninger til miljø og ressurser. Ut fra dette vil vi søke tverrfaglige perspektiver som kan bygge en didaktikk som vektlegger læring gjennom praktisk erfaring. I tillegg vil vi bruke materialitet som innfallsvinkel til mer abstrakte temaer.

Et eksempel kan være å følge et bestemt materiale gjennom dets historie, produksjon, geografisk utbredelse, og globale maktøkonomi. Gjennom tverrfaglig og interinstitusjonelt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre dannelsesarenaer som museer, samlinger og parker, vil vi søke å utvikle didaktiske perspektiver på materialitet innen historie, geografi og samfunnskunnskap.

Et engasjerende og inkluderende samfunnsfag er en helt sentral forutsetning for demokratisk dannelse fordi det bygger viktige kunnskaper for kritisk refleksjon. En didaktikk vinklet gjennom materialitet vil kunne engasjere elever med lite teoretisk motivasjon og bidra til å motvirke frafallet i skolen.

Forskergruppeleder

Fungerende forskergruppeleder:

bilde av Kjetil Knaus Fosshagen

Kjetil Knaus Fosshagen

Førsteamanuensis

I permisjon til 31. juli 2023:

bilde av Meinrad Wolfram Walter Pohl

Meinrad Wolfram Walter Pohl

Førsteamanuensis

Forskergruppen er tilknyttet programmet Språk, kommunikasjon og læring.