Språklig mangfold og argumentasjon i og med matematikk

Gruppen er opptatt av å søke innsikt i hvordan matematikk kommuniseres i fleksible språkrom, der multimodalitet og språklig mangfold vektlegges.

Gruppen setter søkelyset på hvordan matematikkundervisning kan bidra til danning av kritiske og aktive borgere, og på å søke innsikt i diskurser knyttet til hvordan matematikk, matematikkundervisning og barn og unges læring kommuniseres i institusjoner og i samfunnsdebatter. Dette inkluderer å undersøke lærerstudenters kritiske refleksjoner om matematikkundervisning og tilrettelegging for fleksible språkrom.

Gruppen arbeider for å få innsikt i hvordan barn, lærerstudenter, lærere, matematikere og andre forklarer, begrunner, argumenterer og beviser innen matematikk, og hvordan matematikk blir brukt i argumentasjon i et samfunnsmessig perspektiv.

Det forskes ut ifra ulike perspektiv på samtale, kommunikasjon og argumentasjon. Studier av språklig mangfold i matematikklæring og hvordan språklige og kulturelle møter kan virke inn på matematikkundervisning og læring, vil bli sett i sammenheng med rett til deltakelse og danning av kritiske samfunnsborgere.

Forskergruppen Språklig mangfold og argumentasjon i og med matematikk er en undergruppe av forskergruppen Matematikkdidaktikk i et kritisk perspektiv.

Siste publikasjoner

Fosse, T. (2019). Regnefortellinger. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 30(3) s. 15-18.

Rangnes, T. E. & Eikset, A. (2019). Preservice teachers’ reflections on language diversity. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

Lekaus, S. (2019) On teachers’ experiences with argumentation and proving activities in lower secondary mathematics classrooms. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

Eikset, A. & Meaney, T. (2018). When does a difference make a difference? Teaching about language diversity in mathematics teacher education. Nordic Studies in Mathematics Education, 23(4), 225-246.

Pågående forskningsprosjekter

Leder og nestleder