Hopp til innhald

DAT152 Videregående webapplikasjoner

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal lære å utforme og programmere komplette web-applikasjoner. Det vil bli fokus på brukeropplevelse, tilgjengelighet, sikkerhet, arkitektur og riktig valg av teknologi. Ulike rammeverk for utvikling av web-applikasjoner vil bli presentert.

Innhold

 • Klientsideteknologi. JavaScript. Ajax. JSON.
 • Sikkerhet i web-applikasjoner
 • Universell utforming av web-applikasjoner. HTML5, WAI-ARIA.
 • Bruk av eksisterende, og utvikling av egne tag-bibliotek for tjenersiden
 • Arkitektur og rammeverk for internasjonalisering, i18n
 • Rammeverk for tilgangskontroll og brukerhåndtering
 • Moderne rammeverk for utvikling av web-applikasjoner

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare kommunikasjonen som skjer mellom klient og tjener i en webapplikasjon
 • Forklare hvordan Ajax kan benyttes i webapplikasjoner
 • Forklare grunnprinsippene bak REST-basert arkitektur
 • Identifisere mulige sikkerhetsproblemer i webapplikasjoner
 • Gjøre rede for prinsipper for universell utforming av webapplikasjoner
 • Gjøre rede for ulike arkitekturer og rammeverk for utvikling av webapplikasjoner

Ferdigheter

 • Programmere klientside-kode med JavaScript
 • Programmere løsninger der Ajax benyttes
 • Programmere inn sikkerhet og universell tilgjengelighet i løsningene
 • Anvende og utvikle tag-bibliotek for tjenersiden

Generell kompetanse

 • Finne og benytte informasjon fra relevante kilder for å løse konkrete problemer

Krav til forkunnskaper

Forkunnskapskrav: DAT104 Systemutvikling og webapplikasjoner eller tilsvarende emner.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Eksamensoppgaver gis på engelsk, men kan besvares på norsk eller engelsk.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen datamaskin. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen. Ved digitaleksamen skal det kun brukes en enkel teksteditor.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD141 - Programutvikling for internett - Reduksjon: 10 studiepoeng