Hopp til innhald

DAT107 Databaser

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en innføring i utforming og bruk av moderne databasesystemer, med særlig fokus på datalagring i web-baserte systemer. Analyse og modellering av data, for eksempel med EER og UML.

Innhold

 • Datadefinisjon, datamanipulasjon og spørringer mot ulike typer databaser
 • Relasjonsmodellen. Integritetsbetingelser. Oversettelse fra konseptuell datamodell til relasjonsmodell
 • Mapping fra relasjonsmodell til objektorientert modell (OR-mapping)
 • Transaksjoner mot databaser
 • Grensesnitt fra et applikasjonsspråk mot en database, for eksempel JPA fra Java
 • Semi-strukturerte og tekstorienterte databaser. NoSQL databaser
 • Typiske systemarkitekturer ved bruk av databaser
 • Metoder for å sikre dataintegritet og konsistens, for eksempel normalisering for relasjonsdatabaser

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare begrepsapparatet i datamodellering
 • Forklare sentrale uttrykk og begrep angående ulike databasesystem
 • Gjøre rede for hvordan datamodellering inngår i utviklingsprosessen
 • Programmere mot et API for et databasesystem fra et applikasjonsspråk

Ferdigheter

 • Lage modeller i egnet notasjon for å uttrykke aspekter ved et domene og ved datalagring
 • Omforme modeller fra det konseptuelle til det teknologispesifikke, for eksempel fra UML datamodell til relasjonsdatabase
 • Bruke databasespråk for datadefinisjon, datamanipulasjon og spørringer mot ulike typer databaser
 • Velge et passende API for å avbilde objekter til databaseobjekter slik at en applikasjon kan enkelt bruke databasen, for eksempel mapping med JPA i Java

Generell kompetanse

 • Vurdere hvilken type database som passer til en gitt applikasjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT100 Grunnleggende programmering og MAT101 Diskret matematikk og programmering, eller tilsvarende kunnskap. ING102 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder for datafag,

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. Aktuelle former kan være programmeringsoppgaver, utviklingsprosjekt, skoleprøver.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen. Ved eksamen på PC skal det kun brukes en enkel teksteditor.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • DAT101 - Modellering og databaser - Reduksjon: 5 studiepoeng