Hopp til innhald

ELE103 Statistikk og måleteknikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette faget skal gi studenten en innføring i måleteknikk, ved å se på usikkerhet i målinger, sannsynlighetsregning og statistisk metode, som en ingeniør trenger for å beskrive og tolke egne og andres resultater. Spesielt skal studenten kunne anvende statistisk metodelære innen måleteknikk. Sannsynlighetsregning og diskrete/kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger som f. eks. Binomisk, Poisson, Normalfordeling og kji-kvadratfordeling. De store talls lov. Punktestimering, intervallestimering og hypotesetesting. Statistisk analyse av måleusikkerhet. Kvalitetssikring og prosesskontroll. Korrelasjon, enkel regresjon. Praktiske oppgaver med innsamling av måledata. Estimering av standardavvik. Sammenligning av målemetoder. Hvordan ulike feilkilder bidrar til estimert standardavvik i målt signal.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kjenner til hvordan statistikk er et nødvendig verktøy for å kunne måle, beskrive og evaluere resultater.
 • Kandidaten kjenner til grunnleggende sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for konfidensintervall og hypotesetesting.
 • Kandidaten kan vurdere og estimere målenøyaktighet.

 

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende statistiske prinsipper og begreper innen eget fagfelt.
 • Kandidaten kan innhente, analysere og presentere numeriske data.
 • Kandidaten behersker grunnleggende sannsynlighetsregning, kan estimere parametre, teste hypoteser og utføre enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser.
 • Kandidaten kan foreta målinger med standard laboratorieinstrument i forskjellige måleoppsett.
 • Kandidaten kan vurdere og velge målemetoder.

 

Generell kompetanse

 • Kandidaten har forståelse for omverdenen og statistikkens rolle innen samspillet mellom den teknologiske utvikling og samfunnet.
 • Kandidaten kan oppnå relevante svar på faglige problemstillinger, gjennom anvendelse av statistiske undersøkelser og metoder.
 • Kandidaten forstår betydningen av å være kritisk til måleresultat.
 • Kandidaten kan presentere problemstilling og måleresultat i en oversiktlig laboratoriejournal.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Syv obligatoriske innleveringer skal være godkjent og bestått for å kunne gå opp til eksamen. Disse består av tre laboratorieoppgaver og fire regneøvinger. 

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator.

Mer om hjelpemidler