Hopp til innhald

ING102 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet skal bidra til bevisstgjøring av krav til egen yrkesutøvelse, både innsikt i ingeniøryrkets arbeidsformer, ingeniørens ulike roller i samfunnet, og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til.

Emnet skal også forberede studentene på studietilværelsen ved innføring i motivasjonsfaktorer og prosesser for læring, akademisk skriving i utdanning og yrke, samt presentasjonsteknikk. I tillegg gir emnet en innføring i utvikling av enkle nettsider, med fokus på universell utforming.

Prosjektarbeid inngår som en del av emnet, tilsvarende 5 studiepoeng. Studenten vil tilegne seg kunnskap om betydningen av prosjektarbeid som arbeidsform i ingeniørfaglige sammenhenger.

Innhold

 • Utvikling av enkle nettsider ved hjelp av HTML og CSS
 • Innføring i Universell Utforming av datasystemer
 • Møte med arbeidslivet
 • Teknologihistorie
 • Innføring i vitenskapelig skriving og rapportskriving
 • Sitering, informasjonssøk og kildevurdering
 • Presentasjonsteknikk
 • Innføring i prosjekt som arbeidsform:
  • Prosjekt som verktøy til utviklings- og endringsarbeid
  • Styring, organisering og ledelse
  • Prosjektteam og samarbeid
  • Valg og prioritering av prosjekter
  • Interessentanalyse
  • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter
  • Tidsplanlegging i prosjekter
  • Fallgruver og kritiske suksessfaktorer
  • Studieretningsspesifikk prosjektarbeid

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten

Kunnskaper

 • vise en helhetlig forståelse for mangfoldet i ingeniørrollen, samt betydningen av et internasjonalt, akademisk og industrielt perspektiv i rollen
 • kunne beskrive hovedtrekk og sammenhenger mellom teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tidene
 • kunne redegjøre for motivasjonsfaktorer og prosesser for læring og yrkesutøving
 • kunne redegjøre for etablering og systematisk gjennomføring av prosjekter
 • kunne redegjøre for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder for etablering og systematisk gjennomføring av prosjekter fra oppstart til ferdig resultat
 • ha kunnskap om prosjektarbeidets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • beherske utvikling av web-sider i HTML og CSS, i henhold til prinsippene for universell utforming

 

Ferdigheter

 • hente fram relevant informasjon fra ulike kunnskapskilder, samt utøve kildekritikk
 • beherske reglene for plagiat
 • beherske sentrale teknikker og verktøy for å effektivisere egen læringsprosess
 • kunne fungere i ulike roller og følge ulike faser i et ingeniørprosjekt
 • kunne presentere faglige tema systematisk - skriftlig, muntlig og via utformning av web-sider

Generell kompetanse

 • kunne analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i situasjoner der ingeniøren møter etiske, miljømessige- og samfunnsmessige utfordringer
 • ha erfaring med prosjekt som arbeidsform og se betydningen av dette i ingeniørfaglig sammenheng
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver i prosjekter
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og hvordan prosjektarbeid kan ta del i dette.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen utover studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Bedriftspresentasjoner. Gruppearbeid inklusive skriveoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Datafaglig del av emnet:

 • 3 innleveringer som stegvis utvikler et nettsted.
 • Delta på tverrfaglig seminar om Universell Utforming
 • Delta på workshop om akademisk skriving

Prosjektdel av emnet:

 • En innlevering av en samarbeidskontrakt i starten av faget. Innleveringen leveres gruppevis og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En innlevering av en prosjektbeskrivelse. Innleveringen leveres gruppevis og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En innlevering av en statusrapport. Innleveringen leveres gruppevis og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En muntlig presentasjon av det administrative innholdet av prosjektarbeidet. Presentasjonen gjøres gruppevis og det legges vekt på god faglig formidling både muntlig og skriftlig gjennom bruk av MS Power Point. Presentasjonen vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer vil være gyldige i 6 påfølgende semestre. Obligatoriske arbeidskrav i form av prøve/eksamen vil kun være gyldig for inneværende semester.

Vurderingsform

Deleksamen som består av tre deler:

Datafaglig del:

 • Gruppeoppgave - utvikling av nettsider (30 % av endelig karakter)

Akademisk skriving:

 • Gruppeoppgave - litteraturanalyse (20% av endelig karakter)

Prosjekt:

 • Semesteroppgave (gruppeoppgave) som er en sluttrapport inkludert refleksjonsrapport (50% av endelig karakter).

Det gis en samlet karakter i emnet. Alle delene må være bestått for å få karakter i emnet. Gruppen gis i utgangspunktet en felles karakter. Hvis det er tvil om den enkelte student har bidratt tilstrekkelig i gruppens arbeid kan det gis ulik karakter.

Karakterskala Bestått /  Ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Mer om hjelpemidler