Hopp til innhald

NAB2015 Metode for Nautikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Studentene skal få en grunnleggende innføring i samfunnsvitenskaplig forskningsmetode. Både kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger og metoder studeres. Blant de kvalitative datainnsamlingsmetodene gjennomgås blant annet intervju og fokusgrupper. Vi studerer nærmere bruken av sannsynlighetsutvalg i kvantitativ metode og hvilke betingelser som må være oppfylt for at resultatene fra et utvalg skal kunne generaliseres til en populasjon. Vi ser nærmere på deskriptiv statistikk, hypotesestesting og anvendelse av statistiske metoder for sammenligning av grupper. Faget inneholder øvinger hvor dataverktøy (Excel) brukes for å analysere data og problemstillinger som kan være relevant for bachelorgrad i nautikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studentene skal:

Ha oversikt over de ulike trinnene i en forskningsprosess.

Ha kunnskaper om ulike typer forskningsdesign, både kvantitative og kvalitative.

Ha kunnskaper om grunnleggende datainnsamlings- og analysemetoder, både kvalitative og kvantitative.

Ferdigheter:

Kunne definere forskningsspørsmål og vite hvordan man kan foreta avgrensinger samt definere relevante begreper og problemer.

Kunne reflektere om mulighetene for generalisering, samt diskutere problemstillinger omkring validitet og reliabilitet, feilkilder og feiltolkninger i empirisk baserte studier.

Kunne velge metodisk tilnærming for empirisk analyser av problemstillinger.

Kunne bruke og trekke slutninger fra grunnleggende statistiske og kvalitative analysemetoder.

Kunne bruke og være fortrolig med relevant dataverktøy for i praksis å kunne utføre grunnleggende analyser basert på empiriske data.

Generell kompetanse:

Studentene skal få en innføring i samfunnsvitenskapelig metode, deriblant anvendt statistikk og kvalitativ metode. Studentene skal kunne reflektere omkring forskningsetikk. De skal kunne vurdere alternative kvalitative og kvantitative forskningsdesign og metoder.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgaveløsning der vi bruker relevant dataverktøy.  

Obligatorisk læringsaktivitet

-

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Høgskolens kalkulator  (Texas TI-84 Plus) deles ut under eksamen.

Mer om hjelpemidler