Hopp til innhald

NAB3021 Kulturforståelse

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Kunnskaper om hvordan mennesker skaper mening i tilværelsen og hvordan vi bruker denne meningen til å danne felleskaper, og å lage strategier for å oppnå ting og opplevelser som vi mener er verdifulle

Læringsutbytte

 - Kunnskaper:

 • Kan gjøre rede for grunnleggende begreper og teorier om kultur og hvordan kultur er med på å påvirke menneskers handlinger i spesifikke situasjoner.
 • Kan greie ut om grunnleggende sosiologiske/antropologiske begreper og teorier om menneskelig samhandling og hvorfor mennesker handler som de gjør.
 • Utvikle bevissthet rundt og kunne eksemplifisere interkulturell kommunikasjon og noen av de vanligste grunnene til at slik kommunikasjon bryter sammen (dvs. stereotypisering, "othering", diskriminering).
 • Ha kjennskap tilgrunnleggende begreper om globalisering og kan beskrive hvordan globaliseringsprosesser er med på å skape likheter og forskjeller mellom mennesker.

- Ferdigheter:

 • Kunne anvende teori for å sannsynliggjøre hvorfor mennesker handler slik de handler.
 • Kunne anvende teori for forstå hvordan kultur påvirker individers handlinger.
 • Kunne reflektere over kulturelle utfordringer knyttet til ledelse.

- Kompetanse:

 • Evner å reflektere over egne handlinger og identifisere hvordan egne kulturelle forestillinger bidrar til god eller dårlig kommunikasjon.
 • Evne til å forstå egne og andre mennesker sine strategier for å oppnå det man ønsker å oppnå, samt å kunne revurdere egne strategier dersom disse leder til konflikter med andre.
 • Evner å endre sine kulturelle forestillinger dersom det vil kunne forbedre kommunikasjonen med andre.
 • Forstår at interkulturell kommunikasjon sjeldent er enkelt og aldri har noen fasitsvar.
 • Ha innsikt i egen kulturell og sosial identitet og hvordan den kan bidra til god eller dårlig kommunikasjon.
 • Kunne reflektere over egen og andres reaksjon på en rekke forskjeller mellom mennesker.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende samfunnsvitenskapelige kunnskaper tilsvarende NAB 1028

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner i plenum og presentasjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja (spesifiseres i semesterplanen ved semesterstart).

Vurderingsform

Mappe (3 elementer), 100%

I og med denne vurderingsformen gis det ikke anledning til å "kontinuere". Dersom en student ikke består en eller flere av mappelementene vil det kun gis anledning til å forbedre elementet (elementene) neste gang faget arrangeres.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler