Hopp til innhald

SA601 Historie 1700-1914: Frå opplysningstida til fyrste verdskrigen

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Emnet byrjar med dei varierande statssystema i Europa og det globale økonomiske systemet som hadde Europa som sentrum. Framveksten av ein moderne norsk nasjonalstat vil bli nytta som inngang for å forstå ein generell utvikling i den vestlege verda med nasjonsbygging og demokratisering. Dette skjedde i mange samfunn i perioden parallelt med industrialisering, urbanisering og migrasjon som stod sentralt i djuptgripande moderniseringsprosessar i samfunnet. Dette var ein prosess som både hadde økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sider. Det imperialistiske verdssystemet nådde høgdepunktet mot slutten av perioden.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten..

 • har brei realhistorisk kunnskap om sentrale hendingar, samfunnsstrukturar, idear og prosessar i norsk, europeisk og global historie frå 1700 til første verdskrigen
 • kan gjere greie for opplysningstida og dei amerikanske og franske revolusjonane
 • kan gjere greie for den fyrste og andre industrielle revolusjonen
 • kan forklare sentrale omgrep som nasjonalisme og imperialisme og gjere greie for den europeiske dominansen
 • har kunnskap om slaveri, liveigenskap og personleg fridom
 • har kunnskap om dei store vitskaplege gjennombrota frå Darwin til Einstein
 • kan gjere greie for utbygging av infrastruktur, globale handelssystem og gjennombrotet for massemedia
 • har kjennskap til ulike faglege perspektiv på perioden
 • har inngåande kjennskap til endringsprosessar i samfunnet over korte og lange tidsspenn

Ferdigheiter

 • kan anvende, problematisere og reflektere over sentrale fagomgrep som brot og kontinuitet i historie
 • kan forklare korleis naturressursar og teknologisk utvikling har vore med på å forme moderne samfunn
 • kan finne fram, vurdere og gjere seg nytte av historiske kjelder og relevant litteratur på ein kritisk og medviten måte
 • kjenner til korleis historikarar nyttar ulike modellar og omgrep for å forstå og forklare kvifor samfunn utvikla seg ulikt

Generell kompetanse

 • kan skrive tekstar om historiefaglege tema etter definerte vitskaplege kriterium basert på dei nyaste fagteoriane og problemstillingane
 • kan formidle sentralt historisk fagstoff munnleg i diskusjonar og presentasjonar
 • kan argumentere rasjonelt og logisk, i samsvar med vitskaplege kriterium
 • kan tenkje kritisk, langsiktig og heilskapleg

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, seminarundervisning, munnleg framlegging og individuelt arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

1. Det er obligatorisk frammøte på første ordinære undervisningsøkt. Studentar som er forhindra frå å møte, må levere eit alternativt skriftleg arbeidskrav på 500 ord over ein oppgåvetekst og med ein tidsfrist gitt av emneansvarleg.

2. Studenten skal skrive tre mindre oppgåver med tilbod om rettleiing. Oppgåvene må vere greidde for å gå opp til eksamen.

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semester. 

Vurderingsform

Munnleg eksamen

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel