Hopp til innhald

BYG114 Anleggs og VA-teknikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en plattform innenfor fagene anleggsteknikk og vann- og avløpsteknikk. I tillegg skal emnet inneholde en gjennomgang av plan- og bygningsloven med fokus på byggesaksdelen.

Innhold:

 • Forelesninger
 • Prosjektarbeid innenfor ressursplanlegging og prosjektstyring
 • Befaring til veganlegg og eller byggeplass

Emne skal gi en innføring i rigging, drift og oppfølging av byggeplass / anlegg inkl ressursplanlegging. I tillegg inneholder emne tema som sprengning, masseforflytning, støpe/betongarbeider og ledningsmaterialer og utstyr på ledningsnettet samt utførelse av ledningsanlegg.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha en grunnleggende forståelse av anleggs- og produksjonsteknikk
 • Kjenne til planlegging og etablering av en byggeplass/anleggsområde
 • Ledningsmateriale og utstyr på ledningsnettet
 • Utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp
 • Lover og regler innenfor byggesaksdelen i Plan og bygningsloven

Ferdigheter

 • Ha et godt grunnlag for å delta i planlegging av anleggsarbeid, inkl valg av utstyr og bruk av metode
 • Beherske sentral terminologi innenfor anleggs- og produksjonsteknikk og VA-teknikk
 • Ha grunnleggende kunnskap om hva som er søknadspliktige tiltak og aktuell saksgang

Generell kompetanse

 • Etablere et godt kunnskapsnivå innenfor anleggs- og VA-teknikk
 • Kandidaten har kunnskap om søknadsprosedyrer og regelverk som må følges innenfor fagområdet

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Gruppearbeid

Befaringer

Datakurs

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Lovsamling

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TVB080 - Anleggsteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG143 - Infrastruktur 1 - Reduksjon: 6 studiepoeng