Hopp til innhald

OR6-1001 Organisasjonsteori

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Overordna tema:

 • Samfunnsoppgåve og effektivitet
 • Organisasjonsstruktur
 • Organisasjonskultur
 • Makt og konflikt i organisasjonar
 • Leiing, motivasjon og endring

Læringsutbytte

Ein kandidat skal oppnå følgjande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter generell kompetanse:

Ved fullført emne har studenten brei kunnskap om omgrep og teoriar knytt til

 • verdiskaping og måloppnåing
 • ulike organisasjonsformer og -strukturar
 • forholdet mellom individ, organisasjon og omgivnader
 • kultur, makt og konflikt i organisasjonar
 • kommunikasjons- og avgjerdssprosessar i organisasjonar
 • læring, innovasjon og endring i organisasjonar
 • leiing i og av organisasjonar
 • etikk og organisasjonars samfunnsansvar

Ved fullført emne kan kandidaten bruke fagleg kunnskap til å

 • ta i bruk analytisk tenking i eigen organisasjonsdeltaking
 • skildre, drøfte og finne fram til tiltak for å handtere ulike dilemma som oppstår i organisasjonar
 • utforme tiltak som kan bidra til å fremje organisasjonars effektivitet, legitimitet og måloppnåing

Ved fullført emne har studenten innsikt i og kan formidle kunnskap om

 • praktiske og teoretiske problemstillingar som organisasjonar står overfor
 • korleis verdiskaping skjer i organisasjonar
 • skilnader og likskapar mellom offentleg og privat verksemd
 • den norske arbeidslivsmodellen som ramme for åtferd i organisasjonar

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåver med tilbakemelding/gjennomgang i plenum.

Obligatorisk læringsaktivitet

Eitt skriftleg arbeidskrav. Hovudregelen er at arbeidskravet er eit gruppearbeid. 

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen.

Meir om hjelpemiddel