Hopp til innhald

SA601 Historie 1700-1914: Frå opplysningstida til fyrste verdskrigen

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet byrjar med dei varierande statssystema i Europa og det globale økonomiske systemet som hadde Europa som sentrum. Framveksten av ein moderne norsk nasjonalstat vil bli nytta som inngang for å forstå ei generell utvikling i den vestlege verda med nasjonsbygging og demokratisering. Dette skjedde i mange samfunn i perioden parallelt med industrialisering, urbanisering og migrasjon som stod sentralt i djuptgripande moderniseringsprosessar i samfunnet. Dette var ein prosess som både hadde økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sider. Det imperialistiske verdssystemet nådde høgdepunktet mot slutten av perioden.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten..

 • har brei realhistorisk kunnskap om sentrale hendingar, samfunnsstrukturar, idear og prosessar i norsk, europeisk og global historie frå 1700 til første verdskrigen
 • kan gjere greie for opplysningstida og dei amerikanske og franske revolusjonane
 • kan gjere greie for den fyrste og andre industrielle revolusjonen
 • kan forklare sentrale omgrep som nasjonalisme og imperialisme og gjere greie for den europeiske dominansen
 • har kunnskap om slaveri, liveigenskap og personleg fridom
 • har kunnskap om dei store vitskaplege gjennombrota frå Darwin til Einstein
 • kan gjere greie for utbygging av infrastruktur, globale handelssystem og gjennombrotet for massemedia
 • har kjennskap til ulike faglege perspektiv på perioden
 • har inngåande kjennskap til endringsprosessar i samfunnet over korte og lange tidsspenn

Ferdigheiter

 • kan anvende, problematisere og reflektere over sentrale fagomgrep som brot og kontinuitet i historie
 • kan forklare korleis naturressursar og teknologisk utvikling har vore med på å forme moderne samfunn
 • kan finne fram, vurdere og gjere seg nytte av historiske kjelder og relevant litteratur på ein kritisk og medviten måte
 • kjenner til korleis historikarar nyttar ulike modellar og omgrep for å forstå og forklare kvifor samfunn utvikla seg ulikt

Generell kompetanse

 • kan skrive tekstar om historiefaglege tema etter definerte vitskaplege kriterium basert på dei nyaste fagteoriane og problemstillingane
 • kan formidle sentralt historisk fagstoff munnleg i diskusjonar og presentasjonar
 • kan argumentere rasjonelt og logisk, i samsvar med vitskaplege kriterium
 • kan tenkje kritisk, langsiktig og heilskapleg

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, seminarundervisning, munnleg framlegging og individuelt arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

1. Det er obligatorisk frammøte til undervisninga (80 %).

2. Studenten skal skrive tre mindre oppgåver med tilbod om rettleiing. Oppgåvene må vere greidde for å gå opp til eksamen.

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semester. 

Vurderingsform

Munnleg eksamen.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel