Hopp til innhald

SA602 Historie etter 1914: Frå verdskrigar til verdsvev

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet gir studentane eit samanhengande oversyn i norsk, europeisk og global historie frå første verkskrigen til kring år 2000. Det vektlegg dei sentrale trekka i den politiske og økonomiske historia, men også sosial- og kulturhistoriske endringar. Særleg vekt blir lagt på å forstå utviklinga av kapitalistisk økonomi og demokratiske styresett, og fascisme og kommunisme som totalitære alternativ. Utviklinga av det internasjonale statssystemet gjennom verdskrigane og den kalde krigen står sentralt. Emnet beskriv Noregs veg frå industri og sosialdemokratisk gjennombrot til oljeeventyr og velferdsstat, og dei store sosiale og kulturelle endringane som følgde med.

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten....

 • har brei realhistorisk kunnskap om utviklinga i Noreg, Europa og verda elles mellom 1914 og 2000
 • har kjennskap til ulike faglige perspektiv på perioden si historie
 • kan gjere greie for sentrale hendingar i perioden, som t.d. verdskrigane
 • kan gjere greie for utviklinga innan teknologi, industri og økonomi, frå Fordisme via atomvåpen og romfart til digitalisering
 • kan drøfte utviklinga og betydninga av ulike ideologiar, som liberalisme, sosialdemokrati, kommunisme, og fascisme
 • kan drøfte utviklinga av demokratiet i Noreg og verda elles, og avkoloniseringa i Afrika og Asia
 • kan drøfte utviklinga av moderne velferdsstatar og europeisk integrasjon i tida etter andre verdskrigen
 • kan drøfte den nyliberale vendinga i Noreg og andre land etter 1980 i lys av veksten i internasjonal handel og investeringar

Ferdigheiter

Studenten ....

 • kan finne og gjere seg nytte av historiske kjelder og relevant litteratur på ein kritisk og medviten måte
 • kjenner til korleis historikarar nyttar ulike modellar og omgrep for å forstå og forklare sentrale hendingar og utviklingstrekk i det 20. hundreåret
 • kan reflektere over dei etiske sidene ved historiske hendingar som krig og folkemord
 • kan anvende historiske kunnskap til å forstå verda i dag

Generell kompetanse

Studenten ...

 • kan skrive ein tekst om eit historiefagleg tema etter definerte vitskaplege kriterium og basert på dei nyaste fagteoriane og problemstillingane
 • har innsikt i farane ved å manipulere historia for historiske formål
 • kan formidle historisk fagstoff munnleg i diskusjonar og presentasjonar
 • kan bruke sin kunnskap om store historiske innovasjonar til å forstå innovasjonsprosessar i dagens og framtidas samfunn

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, seminarundervisning og individuelt arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

1. Det er obligatorisk frammøte til undervisninga (80 %).

2. Studenten skal skrive ei oppgåve med tilbod om rettleiing. Oppgåva må vere greidd for å gå opp til eksamen.

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semester.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel