Hopp til innhald

ID3-102 Idrett og samfunn

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Idrettshistorie:

 • Ei ny tid; ca 1850-1910
 • Idretten blir folkeleg; 1910-1940
 • Idretten blir samfunnssak; 1940-1985
 • Enda ein revolusjon? Den nye idretten; 1985-2015

Idrettssosiologi:

 • Idrett, kultur, globalisering
 • Sport, media og kommersialisering
 • Kunnskapssystem, vitskap og innovasjon
 • Kropp, identitet og fysisk aktivitet
 • Den kjønna idretten
 • Sosial ulikheit: klasse, status, etnisitet
 • Sportens skyggesider
 • Olympiske leikar

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om framveksten og utviklinga av den moderne idretten i globalt perspektiv
 • har kunnskap om sentrale problemstillingar innan friluftsliv, kroppsøving, trening, fysisk aktivitet og helse

Ferdigheiter

Studenten

 • kan sjå på idretten i samfunnet frå eit metaperspektiv
 • kan reflektere over og drøfte idrettshistoriske og idrettssosiologiske problemstillingar

Generell kompetanse

Studenten

 • kan trekke hovudlinjene i norsk idrettshistorie frå ca år 1000 og fram til i dag
 • kan gjere greie for idrett som idrettssosiologisk fenomen

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen 

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, gruppe- og individuelt arbeid. Obligatoriske læringsaktivitetar vert gitt oversikt over ved studiestart.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Eit skriftleg arbeid med påfølgjande presentasjon og etterarbeid.
 • Ei individuell skriftleg oppgåve.

Vurderingsform

Individuell, skriftleg eksamen. Tid: Fire timar. Gradert karakter (A - F), der F er ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel