Hopp til innhald

ID3-103 Undervisningslære

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

 • Kva er pedagogikk, didaktikk og fagdidaktikk?
 • Leik - fysisk aktivitet - kroppsøving
 • Lærarrolla i kroppsøvingsfaget
 • Planleggingsarbeid
 • Undervisningsmetodar, arbeidsmåtar og undervisningsprinsipp
 • Tilpassa opplæring i kroppsøvingsfaget
 • Vurdering i kroppsøvingsfaget
 • Trivsel, motivasjon og læringsklima

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingslæraren sine ulike oppgåver og roller
 • har kunnskap om samanhengen mellom læringsmiljø og motivasjon i kroppsøving
 • har kunnskap om vurdering i kroppsøvingsfaget 
 • har kunnskap om tilpassa opplæring og korleis legge til rette for gode læreprosessar i kroppsøvingsfaget

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjere greie for og drøfte samanhengar mellom erfaring i undervisningssituasjonar og faglitteratur        
 • kan reflektere over og drøfte kroppsøvingslærarrolla opp mot faglitteratur      
 • kan gjennomføre praktiske undervisningsøkter saman med medstudentar

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og grunngi undervisning i kroppsøving ut frå gjeldande læreplan og tilpassa opplæring

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga blir organisert som førelesing- og seminartimar med både gruppe- og individuelt arbeid. Emnet blir gjennomført med ei blanding av teoretiske og praktiske timar. I studentstyrt undervisning er det studentane som har leiingsansvaret for å få erfaring med planlegging, gjennomføring og refleksjon av undervisning. Obligatoriske læringsaktivitetar vert gitt oversikt over ved studiestart.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Emnet består av obligatoriske læringsaktivitetar i form av studentstyrt undervisning. Det er obligatorisk frammøte til denne undervisninga.
 • To arbeidsoppgåver knytt til planlegging, gjennomføring og refleksjon i samband med studentstyrt undervisning
 • Obligatorisk deltaking og arbeidsoppgåver knytt til seminartimar

Vurderingsform

Individuell skriftleg heimeeksamen. Tid: Tre dagar.  Gradert karakter (A-F), der F er ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel