Hopp til innhald

ID3-105 Treningslære

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Treningslære har både teoretisk og praktisk undervisning (grunntrening).

Teoriundervisninga omhandlar tema som treningsmetodar i uthald, styrke, spenst, hurtigheit, rørsleevne, og mental trening. I tillegg vil prestasjonsbestemmande faktorar og treninga si verknad på desse faktorane, treningsgjennomføring, testing, kosthald og treningsplanlegging vere sentralt.

Grunntreninga eksemplifiserer teoretiske tema og gir eksempel på utføring av trening for å betre uthald, styrke, spenst, hurtigheit og rørsleevne.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om sentrale prinsipp og metodar for trening og treningsplanlegging
 • har kjennskap til og kan forklare grunnleggande modellar, prinsipp og metodar for mental trening
 • kan forklare prestasjonsbestemmande faktorar og treninga si verknad på desse faktorane
 • kan forklare verknaden av ulike treningsmetodar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjennomføre og vurdere treningsmetodar for uthald, styrke, spenst, hurtigheit og rørsleevne
 • kan gjennomføre utvalde testar
 • kan bidra i planlegging og utforming av eit mentalt treningsopplegg til ein utøvar eller eit lag

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forklare grunnleggande omgrep og teoriar nytta i treningslære
 • kan forklare særtrekka ved omgrepa uthald, styrke, spenst, hurtigheit, rørsleevne og mental trening
 • kan forklare korleis ulike faktorar påverkar vår prestasjonsevne

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Teoretisk og praktisk gjennomgang av fagstoffet ved førelesingar, gruppe- og individuelt arbeid. Obligatoriske læringsaktivitetar vert gitt oversikt over ved studiestart.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Emnet består av obligatoriske læringsaktivitetar i form av grunntrening. Det er obligatorisk frammøte til denne undervisninga.
 • To gruppearbeid
  • Kafedialog
  • Treningslærelogg

Vurderingsform

Skriftleg individuell eksamen. Eksamenstid: Fem timar. Gradert karakter (A-F), der F er ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel