Hopp til innhald

MAS130 Grunnleggende elektro og automasjon

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet elektro og automasjon.

Modul 1 (5sp): Innføring i elektromagnetisme. Grunnleggende elektroteknikk med fokus på likestrøms- og vekselstrømskretser. Trefasesystemer. Effekt- og energiberegning i elektriske systemer. Grunnleggende måleteknikk.

Modul 2 (2,5sp): Elektriske vekselstrømsmaskiner. Transformator, synkronmaskin og asynkronmaskin.

Modul 3 (2,5sp): Styrings- og overvåkningsteknikk i elektriske systemer. Programmerbare logiske styringssystemer PLS. Skjemateknikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten har kunnskap om elektriske komponenter, kretser og systemer (metoder) med fokus på likestrøms- og vekselstrømskretser.
  • Kandidaten har kunnskap om trefasesystemer, effekt- og energiberegninger i elektriske systemer.
  • Kandidaten har kunnskap om elektriske maskiner. Transformatorer, synkronmaskiner og asynkronmaskiner.
  • Kandidaten har kunnskap om styrings- og overvåkingsteknikk i elektriske systemer, programmerbare logiske styringssystemer PLS og skjemateknikk.
  • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om elektromagnetisme.

Ferdigheter

  • Grunnleggende måleteknikk.
  • Kandidaten kan arbeide i relevante elektrolaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy.
  • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatormodeller 2 A4-ark (dvs. 4 sider) med egne notater, håndskrevet eller fra PC

Mer om hjelpemidler