Hopp til innhald

ME6-1002 Samfunnsvitskapleg metode

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet startar med ei innføring i vitskapsteori og forskingsetikk. Så vil vi ta føre oss alle fasane i eit forskingsprosjekt, frå utvikling av problemstilling til skriving av sluttrapport. Det vert undervist både i kvalitativ og kvantitativ forskingsmetode. Delar av undervisninga kan bli organisert som seminar der studentane deltek aktivt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal

  • kunne forklare sentrale samfunnsvitenskapelige begreper og tenkemåter
  • unne beskrive grunnleggende trekk ved gjennomføring av samfunnsvitenskapelige undersøkelser

Ferdigheter:

Studenten skal

  • kunne forklare hvordan teori benyttes for å gje retning til kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige analyser
  • kunne gjera greie for gangen frå problemformulering til analyser
  • forstå grunnprinsippa innanfor kvalitativ og kvantitativ forskingsmetode knytt til økonomisk-administrative problem
  • gjennomføre enkle undersøkingar og skrive prosjektoppgåve under rettleiing

Generell kompetanse:

Studenten skal

  • kunne lese og forstå samfunnsvitenskapelige studier publisert i anerkjente journaler innen økonomisk administrative fag
  • være i stand kildekritiske vurderinger og refleksjon over egen faglige praksis samt arbeide i grupper med sikte på gjennomføring av egne undersøkelser

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveseminar

Obligatorisk læringsaktivitet

Eitt arbeidskrav som skal løysast i gruppe av intil fire studenter. Eitt godkjent arbeidskrav for å få eksamensrett.

.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel