Hopp til innhald

MGBMU141 Musikk 1, emne 1 - Grunnleggende musikklærerkompetanse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Musikk 1 emne 1 er del av Musikk 1, 1.-7. trinn. 

Det blir lagt stor vekt på praktisk arbeid der dei ulike delane av musikkfaget blir integrert. Det vil difor være naturleg å arbeide med mange av dei same aktivitetane knytta mot musisering, komponering og lytting i ulike disiplinar. De praktisk-musikalske ferdighetene i kurset blir relatert til grunnskulepraksis.

Utvikling av studenten sine musikalske og fagdidaktiske eigenferdigheiter gjennom opplæring i spel på instrument, sang, lytting og skaping samt praktisk og teoretisk musikkdidaktikk.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om barnekultur og barn si musikalske utvikling og kan observere dette i praksis
 • har kunnskapar om musikklæraren som leiar og tilretteleggar for musikkopplæring, og om læreplanar i faget
 • har kunnskap om ulike omgrep og ulik fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk til bruk i begynneropplæringen
 • har kunnskap om sang og musikalsk repertoar i grunnskolens begynneropplæring
 • har kunnskap om stemmen og om ulike instrument i grunnskolens hverdag

Ferdigheiter

Studenten

 • kan synge og bruke stemma på varierte måtar, kan akkompagnere skulesang, og kan uttrykke seg musikalsk på instrument og spele saman med andre
 • kan formidle musikk til grunnskolebarn gjennom ulike uttrykksformer
 • kan leie klassesang og yngre elevers prosessar i musisering, komponering og lytting

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over didaktiske samanhengar i grunnskulen sitt musikkfag
 • har innsikt i musikken si rolle som identitetsskapar, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skulekvardagen og i samfunn prega av mangfald

Krav til forkunnskaper

Ingen   

Anbefalte forkunnskaper

Det er ein fordel å ha praktisk erfaring med musikk.

Undervisnings- og læringsformer

Praktisk musikalsk og metodisk aktivitet i heil klasse og i mindre grupper, forelesingar og litteraturstudiar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentane må rekna at delar av undervisninga er obligatoriske. Oversikt over dei obligatoriske læringsaktivitetane blir gitt ved semesterstart. Frammøte i disse læringsaktivitetane er å rekne som godkjent, og fråvær blir å rekne som ikkje godkjent.

 • Én musikalsk framføring.
 • Én skriftlig oppgave

Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent. Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning. Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene.

Vurderingsform

Praktisk eksamen med individuell vurdering. Semesterplanen vil gi utfyllende informasjon om eksamensformen.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler