Hopp til innhald

MGBPE201 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 2 - Læreren og eleven i mangfoldige læringsmiljø

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Gjennom dette emnet skal studentene videreutvikle kunnskap og ferdigheter som trengs for å skape et godt læringsmiljø for alle elever i en skole preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold. Studentene skal også utvikle et reflektert og kritisk forskerperspektiv på skolens virksomhet og egen praksis gjennom opplæring i vitenskapelig tenkemåte rettet mot gjennomføring av FoU-prosjekt. Emnet er den andre av fire emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng i faget Pedagogikk og elevkunnskap.

Emnet har som mål å styrke kandidatens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse til å skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø i en flerkulturell og religiøst mangfoldig samfunns- og læringskontekst. Tema som blir vektlagt i dette emnet er:

 • Globalisering, mangfold og integrering
 • Inkluderende læringsmiljø
 • Særskilte behov og tilpasset opplæring
 • Skolens rolle i et demokratisk samfunn i historisk- og samtidsperspektiv
 • Menneskerettigheter og barns rettigheter

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskap om

 • elevenes kognitive, emosjonelle, kroppslige og sosiale utvikling med fokus på begynneropplæring
 • ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos elevene og hvordan disse kommer til uttrykk i opplæringen
 • barn i sorg og krise, overgrep mot barn og vanskelige livssituasjoner for barn
 • sentrale prinsipper som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • norsk skole og samfunn i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og fundamentalisme
 • sentrale religioner og livssyn i Norge og deres betydning for elevene
 • hvordan lærerens flerkulturelle kompetanse samt relasjons- og samhandlings-kompetanse kan bidra til å styrke elevens læring i et mangfoldig læringsmiljø
 • skolens samarbeidspartnere og hvordan disse bidrar til å sikre barn en god oppvekst

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • reflektere over, gjøre rede for og drøfte norsk og samisk skolehistorie og skolens betydning i et demokratisk samfunn og i en globalisert verden
 • begrunne, formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns rettigheter i opplæringen
 • ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre
 • forklare forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap til skape et inkluderende læringsmiljø for elevene
 • kunne anvende vitenskapelig og metodisk kunnskap i utformingen av FoU-prosjekt knyttet til fag og praksis

Generell kompetanse

Kandidaten skal evne

 • å identifisere og drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold
 • å være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes læring og utvikling, på et reflektert og faglig informert grunnlag

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBPE101

Undervisnings- og læringsformer

Det blir lagt vekt på studentaktive arbeidsformer og utforskende virksomhet i samspill mellom teori- og praksisfeltet.

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, seminarer, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Skriving som redskap for læring og utvikling vil vektlegges.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er obligatorisk oppmøte i seminar, ulike øvinger og arbeid i grupper. Fraværsgrense er 20%
 • Et muntlig arbeidskrav
 • To skriftlige arbeidskrav, der hver tekst er på 1000 ord +/- 10%
 • Forskningsseminar: Analysere og tolke vitenskapelige tekster. Faglærerne setter opp minst 3 tekster som studentene leser før diskusjon i grupper (faglærere er gruppeledere og studentene deltar i flere gruppediskusjoner).

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler