Hopp til innhald

BYG112 Vannteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen vannteknikk inkludert håndtering av overvann. Målet med emne er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen planlegging og prosjektering av vann, overvann og avløpsløsninger. De skal også få kjennskap til vannkvalitet i ulike drikkevannskilder, kunne begrepene som beskriver vannkvalitet samt metoder for vannbehandling. I tillegg lære om forurensningsvirkning på ulike resipienter, samt behov for metoder for rensing av avløpsvann.

Emne skal gi en innføring i ledningsmaterialer og utstyr på ledningsnettet, samt hydraulikk for transport av drikkevann og avløpsvann. Det vil bli kjennskap til og bruk av sanitær- og VA-normer. Overvannshåndtering vil være et sentralt tema. Utførelse inkl. dokumentasjon av ledningsanlegg for vann og avløp vil også bli gjennomgått.

Innhold:

 • Forelesninger.
 • Ledningsmateriale og utstyr på ledningsnettet.
 • Hydrologi inklusive urban hydrologi.
 • Grunnleggende hydraulikk inklusive de mest brukte hydrauliske lovene i VA faget.
 • Prosjektering og bygging av VA-anlegg inkl. overvannsløsninger.
 • Vannkvalitet og behandling av drikkevann. Vannforsyningsanlegg.
 • Resipienter for avløpsvann, samt relevant kjennskap til avløpsrensing. Håndtering av slam.
 • Modellering ved hjelp av dataverktøy som SWMM og Epanet.
 • Beregninger ved hjelp av excel.

Læringsutbytte

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om vann-nettets funksjon inklusive overvannshåndtering, vannkvalitet og avløpsresipienter

 • Kjenne til prosjektering og bygging av vann- og avløpsledninger
 • Ha teknisk forståelse for transport av vann-, overvann og avløpsvann
 • Kjenne til begrepene innenfor vannkvalitet, drikkevannsbehandling og avløpsresipienter
 • Ha kunnskap om relevant dataverktøy (Epanet, SWMM mm.)

Ferdigheter

 • Ha et godt grunnlag for å delta i planlegging, prosjektering av ledningsnett
 • Kunne grunnleggende planlegging av ledningsnett og overvannsløsninger
 • Beherske sentral terminologi innenfor vannfaget

Generell kompetanse

 • Etablere et godt kunnskapsnivå innenfor prosjektering og tilrettelegging av VA og overvannsløsninger
 • Vurdere relevant dimensjonering og valg av løsninger for vann- og avløp i henhold til sikkerhet, funksjon og omgivelser

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bygg 119 Tegning DAK/BIM (kjennskap til Novapoint)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av:

 • Befaring til VA-anlegg, slik som avløpsrenseanlegg, vannbehandlingsanlegg, tradisjonelle VA-anlegg under utførelse og/eller andre relevante anlegg.
 • Tradisjonelle forelesninger ved hjelp av powerpoint, tavleregning og øvingsveiledning i timen.
 • Undervisning i dimensjonering ved hjelp av programvare (Excel, SWMM, Epanet og Novapoint). Studentene benytter egen datamaskin.
 • Eksterne forelesere på «spesialtemaer» etter behov og tilgjengelighet.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatorisk innlevering må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB051 - Vann- og avløpsplanlegging - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BYG144 - Infrastruktur 2 - Reduksjon: 5 studiepoeng