Hopp til innhald

MGUPE101 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1 - Lærarrolla og elevane si læring og utvikling

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Pedagogikk og elevkunnskap er eit kulturfag som skal gje studentane forståing for læraren og skulen si rolle i samfunnet. Kjerneområda i faget dreiar seg om oppseding, utdanning og danning.

I dette emnet er det didaktiske møtet mellom elev, lærar og lærestoff sentralt. Kandidaten skal få kunnskap om den sosiale, faglege og personlege læringa og utviklinga til elevane, og innsikt i korleis ein legg til rette for gode læringsprosessar hjå elevane. Emnet er det første av fire emne i faget pedagogikk og elevkunnskap, og er lagt til haustsemesteret første studieår. Tema i emnet:

 • Introduksjon til pedagogikk som fag og forskningsfelt
 • Danning, oppseding og utdanning
 • Didaktikk
 • Lærarrolla og klasseleiing  
 • Læring, motivasjon og utvikling

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgande totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om skulen sitt mandat og pedagogisk grunnlagstenking
 • har brei kunnskap om læring, motivasjon og barns utvikling
 • har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp
 • har kunnskap om observasjon som metode
 • har brei kunnskap om grunnleggjande ferdigheiter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planleggje og gjennomføre systematisk observasjon og analysere data frå observasjon
 • kan bruke fagomgrep og grunngje sine didaktiske val i teori om læring og undervisning
 • kan bruke forskingsbasert kunnskap til å utøve god klasseleiing
 • kan samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planleggje, gjennomføre og kritisk vurdere eigen og andre si undervising med utgangspunkt i eksisterande rammefaktorar og gjeldande læreplanverk
 • kan bruke observasjon som metode

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vil vere varierte undervisningsformer med vekt på studentaktivitet. Gjennom arbeidet med emnet vil det vere ulike øvingar, både munnlege og skriftlege, organisert individuelt eller i grupper. Det er ein føresetnad at studentane arbeider med lærestoffet på eiga hand.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er obligatorisk oppmøte i seminar, ulike øvingar og arbeid i grupper. Fråværsgrense er 20%.
 • 2 skriftlege oppgåver
 • 1 munnleg framføring
 • Observasjonsoppgåve

Semesterplanen vil gi nærare retningslinjer for arbeidskrava.

Arbeidskrava må være fullført til fastsette fristar og godkjent før ein kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Individuell skriftleg skuleeksamen, 6 timar.

Karakterskala: A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • KRO1003 - Profesjonsfag: Lærarrolla og elevane si læring og utvikling - Reduksjon: 15 studiepoeng