Hopp til innhald

KJE102 Anvendt strømningslære

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet gir studenten grunnleggende kunnskaper om strømning av væsker og gasser i rørledninger. Det vektlegges en numerisk innfallsvinkel der studenten gjør beregninger på aktuelle problemstillinger knyttet til væske- og gasstransport. I tillegg skal studenten tilegne seg kunnskap gjennom praktiske laboratorieøvinger og rapportering fra disse.

 

Emnet omhandler:

  • Fluidstatikk med anvendelser.
  • Strømningsfenomener med grunnleggende beregninger på strømning av kompressible og ikke-kompressible fluider.
  • Grunnleggende beregninger på strømning gjennom ventiler og pumper med hovedvekt på sentrifugalpumpen.
  • Måling av fluidstrøm i rør med hovedvekt på dyser og blender.
  • Kompresjon av kompressible fluider.
  • Fluidisering og filtrering.
  • Omrøring og blanding.
  • Introduksjon til datasimulering av fluidstrøm med bruk av dataprogrammet HYSYS.

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE102 skal studenten:

Kunnskaper

· Ha kunnskap om masse- og energibalanseberegninger på fluider.

· Ha kunnskap om energibalanseligninger til trykktapsberegninger for fluidstrøm i rør.

· Ha kunnskap om måling av fluidstrøm i rør.

· Kjenne til datasimulering av fluidstrøm med bruk av programmet HYSYS.

Ferdigheter

· Kunne strukturere og skrive rapport fra praktiske laboratorieforsøk.

· Kunne vurdere usikkerhet og feilkilder i måledata.

Generell kompetanse

· Kunne samarbeide i grupper med både praktisk og skriftlig arbeid.

· Kunne vise til praktiske bruksområder der masse- og energibalanseberegninger kan benyttes for å løse aktuelle problemstillinger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studiets første år og KJE113 Fysikk for kjemi.

Undervisnings- og læringsformer

 Praktiske laboratorieøvinger, gruppearbeid, øvingsoppgaver og forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Rapporter fra 2 laboratorieøvinger, 1 HYSYS-oppgave (i 3 deler), samt 3 regneøvinger må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i de påfølgende 6 semestrene etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatorer tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • TOK005 - Anvendt strømningslære - Reduksjon: 10 studiepoeng